Průběh přijímacího řízení

 

Bakalářský studijní obor Historie

Forma a typ studia:

 • prezenční bakalářské

Kombinovatelnost:

 • jednooborové i dvouoborové studium
 • kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oboru Historie – Evropská studia

Požadavky studia oboru:

studium oboru historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.

Přijímací zkouška:

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled

2. kolo – ústní část
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně–politický přehled

Další požadavky:

Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Další informace

Příklad:

 • DURMAN, Karel, Kreml a dvojí krize roku 1956, in: Historický obzor 11, 2000, č. 1-2, s. 23-31.
 • KLÁPŠTĚ, Jan, Historie vyšitá vítězi od Hastingsu, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6, s. 5-10.
 • OPATRNÝ, Josef, Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.
 • TAPIÉ, Victor-Lucien, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha 1997.

Předkládaný seznam prostudované literatury je dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium historie. Seznam beletrie (historických románů) většinou není třeba předkládat. Pokud tak uchazeč přesto učiní, měl by ho rozhodně oddělit od ostatní četby. Do seznamu literatury dále není třeba uvádět díla týkající se antického a prehistorického období. Tyto disciplíny mají samostatné studijní programy a nejsou předmětem studia na oboru historie. Komise proto k takto orientovanému zájmu nepřihlíží. Ústní zkouška je hodnocena maximálně padesáti body. Nejvyšší možný počet dosažených bodů je tedy 100. Pokud bude stanoven limit pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude o něm uchazeč informován. O přijetí rozhoduje celkové umístění podle počtu dosažených bodů na daném oboru nebo kombinaci.


Magisterský studijní obor Historie – české dějiny v evropském kontextu

Forma a typ studia:

 • prezenční navazující

Kombinovatelnost:

 • jednooborové i dvouoborové studium
 • kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Historie – hospodářské a sociální dějiny a oboru Historie – obecné dějiny

Požadavky studia:

studium je náročné na zrak

Přijímací zkouška:

Popis přijímací zkoušky
1) české dějiny v evropském kontextu (max. 40 bodů)
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce, max. 40 bodů)
3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů)

Další požadavky:

seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládají se u ústní části přijímací zkoušky pouze k nahlédnutí pouze jako podklad pro pohovor)

Magisterský studijní obor Učitelství historie pro střední školy

Forma a typ studia:

 • prezenční navazující

Kombinovatelnost:

 • pouze sdružené studium
 • kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými programy učitelství

Požadavky studia:

studium je náročné na zrak

Přijímací zkouška:


Doktorský studijní obor České dějiny

Přijímací zkouška:

 • jednokolová, ústní

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 • odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tématickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu); 0 – 30 bodů
 • posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče; 0 – 15 bodů
 • prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu); 0 – 15 bodů

Oborová rada nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Návrhy témat uchazečů je třeba projednat s předsedkyní oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., kontakt: jana.cechurova@atlas.cz

Obecné podmínky k doktorskému přijímacímu řízení viz webové stránky FFUK.