Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Historie v interdisciplinární perspektivě

Podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách

Charakteristika projektu

Projekt vytváří společnou platformu pro pracovníky sedmi základních součástí FF UK, kteří se z různých úhlů pohledu a za použití různých metod zabývají diachronním studiem geografického a posléze geopolitického prostoru českých zemí od pravěku až po 20. století. Tematický záběr navrhovaného výzkumu je záměrně koncipován tak, aby obsáhl všechny klíčové a navzájem provázané civilizační fenomény určující charakter a proměny společnosti ve sledovaném období s přednostním akcentem na dějiny hmotné kultury, intelektuální dějiny, dějiny politického myšlení a politické kultury, dějiny komunikace, dějiny spirituality, dějiny jazyků užívaných na našem území a jejich zkoumání atd. Ve všech případech jde o tematiku nedostatečně zpracovanou a zasluhující výzkum vedený nejen jednotlivci, ale celými výzkumnými týmy – tím spíše, že dosavadní bádání zůstávalo zpravidla roztříštěné do navzájem jen málo komunikujících oborů, což snižovalo jak validitu jeho výsledků, tak jejich využitelnost pro obory jiné. Velkou výhodu projektu představuje souběžné zapojení pracovníků z různých oborů (historie, bohemistika, dějiny umění, knihověda, klasická filologie, pravěká, středověká i klasická archeologie), které umožňuje výměnu zkušeností a interdisciplinární přístup ke zkoumané problematice. Projekt směřuje ke vzniku řady kvalitních převážně mezioborově koncipovaných výstupů v podobě konferencí, sympozií, ale i odborných studií a vědeckých monografií trvalé hodnoty.

Personální zabezpečení

Do uvedeného podprogramu (totožného s tzv. vnitřním výzkumným záměrem) je zapojeno celkem jedenáct pracovníků ze všech seminářů ÚČD (prof. Zdeněk Beneš, prof. Lenka Bobková, doc. Jana Čechurová, doc. Martin Holý, prof. Jan Rychlík, doc. Marie Šedivá Koldinská, prof. Ivan Šedivý, dr. Luboš Velek, dr. Jan Zdichynec, dr. Blanka Zilynská, prof. Josef Žemlička). Členkou rady programu Historie v interdisciplinární perspektivě je doc. Marie Šedivá Koldinská, v jejíž gesci je i uvedený podprogram. Na jeho realizaci se současně podílí rozsáhlý tým, tvořený pracovníky dalších šesti základních součástí FF UK. Jde o Ústav pro dějiny umění (dr. Richard Biegel, dr. Petr Macek, doc. Michaela Ottová, prof. Roman Prahl, prof. Jan Royt), Ústav pro archeologii (dr. Zuzana Bláhová, dr. Miroslav Dobeš, prof. Jan Klápště, dr. Tomáš Klír, doc. Lubomír Košnar, doc. Miroslav Popelka, dr. Ivo Štefan), Ústav pro klasickou archeologii (prof. Jan Bouzek, doc. Jiří Musil, doc. Iva Ondřejová, doc. Peter Pavúk, dr. Vladimír Stančo), Ústav českého jazyka a teorie komunikace (dr. Alena Andrlová Fidlerová, dr. Robert Dittmann, mgr. František Martínek), Ústav informačních studií a knihovnictví (doc. Petr Voit) a Jazykové centrum (dr. Alena Bočková). Kromě uvedených třiatřiceti pracovníků ze sedmi základních součástí FF UK na projektu spolupracuje rovněž deset studentek a studentů magisterského a doktorského studia.

Výstupy z projektu (výběr za období 2012–2013)

Konference:

  • Archeologie a veřejnost (listopad 2012).
  • Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí (duben 2013).
  • Politická kultura v českých zemích a Československu 1848–1948 (listopad 2013).
  • Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem (duben 2014).

Monografie:

  • BIEGEL Richard, Mezi barokem a klasicismem, Praha 2012.
  • ROYT Jan, Mistr Třeboňského oltáře, Praha 2013.
  • RYCHLÍK Jan, Rozdělení Česko-Slovenska 1989–1992, Praha 2012.
  • VOIT Petr, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557, Praha 2013.

Kolektivní monografie:

  • ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ Marie – CERMAN Ivo a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013.
Úvod > Věda a výzkum > Projekty a granty > Ukončené > Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově