Elektronické zadávání prací

Zadávání studentských bakalářských i magisterských prací se řídí i nadále Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Pravidly pro organizaci studia na FF UK s přihlédnutím k Opatření děkana č. 15/2012 „Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“, zvláště čl. 2.

Zde naleznete praktické pokyny pro zadávání prací, platné z rozhodnutí ředitele Ústavu českých dějin FF UK pro studenty historie bakalářského (HS) a navazujícího magisterského programu (HCD) od 30. dubna 2014.

Studenti, kteří si budou zadávat závěrečné kvalifikační práce (bakalářské i diplomové) počínaje 30. dubnem 2014, již musí tato zadání sami provádět elektronicky v rámci SIS.

1) Řešitel vkládá práci do SIS v součinnosti se svým školitelem. Ten vkládá práci ze své role „učitel“ v SIS, a to v režimu vypisování témat prací/nová práce. Důvodem je jednak rozvržení práv v SISu, ale samozřejmě také supervize školitelů nad tématy a návrhy prací.

Poté je bezpodmínečně nutné vyplnit:

  • jméno školitele/vedoucího práce
  • název (téma) práce v češtině (případně v jiném jazyce, je-li práce psána v jiném jazyce než v češtině nebo v angličtině)
  • název (téma) práce v angličtině
  • obor studia (pro bakalářské studium vždy HS, pro magisterské studium specializací Ústavu českých dějin HCD, je třeba vždy vybrat z číselníku, podobně jako při práci s OBD)
  • jazyk práce
  • klíčová slova česky
  • klíčová slova anglicky
  • pokyny k vypracování
  • doporučenou literaturu

Osobu konzultanta není třeba vyplňovat. Oponent se vyplňuje až při přihlašování práce k obhajobě (vyřizuje sekretariát ÚČD).

2) Poté vloží školitel studenta k práci jako řešitele, nebo se student v SISu ze svého profilu k dané práci přihlásí (obojí je možné, doporučujeme první variantu, přičemž je opět studenta třeba vybrat z číselníku).

V tuto chvíli by měl dorazit na adresu zástupce ÚČD (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz) automatický mail o vypsání práce, přesto doporučujeme, aby školitel či student ještě daného zástupce ÚČD (mailem) přímo informovali pro případ, že by automatický mail nedorazil. Následně zástupce ÚČD práci studentovi schválí a zadá v SISu.

Školitel poté vytiskne zadání ve dvou exemplářích, podepíše je a předá na sekretariát ÚČD, který zajistí podpis vedoucího základní součásti a podepsaný dokument dodá na Studijní oddělení, jež zajistí podpis proděkana. Poté se zadání ukládá na studijním oddělení do materiálů studenta, tedy u každé ze studijních referentek. Zůstává na SO až do absolvování studia, poté se tři roky archivuje na FF UK a poté v Archivu UK.

3) Práce je pokládána za zadanou v okamžiku elektronického zadání do SIS. Při zadávání práce je třeba mít na paměti lhůtu jednoho roku, která musí uplynout mezi zadáním práce a její předpokládanou obhajobou.

Na studenty bakalářského i magisterského studia se zároveň vztahuje povinnost práci současně s odevzdáním v tištěné podobě vložit jako PDF do SIS. Tam budou rovněž uloženy školiteli a oponenty i posudky na tuto práci a záznam o obhajobě. Viz také https://ucd.ff.cuni.cz/studium/zaverecne-prace-a-zkousky/. Případné dotazy směřujte na: tatana.jelinkova@ff.cuni.cz, nebo ivan.sedivy@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Elektronické zadávání prací