Koldinská, Marie

 

doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.

*17. 6. 1971, Praha

Oddělení starších českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 202
marie.koldinska@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005 – doc. (FF UK – české dějiny; habilitační práce Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti)
 • 2002 – Ph.D. (FFUK – starší české dějiny; disertační práce Každodennost renesančního aristokrata)
 • 1990 – 1995 – Mgr. (FF UK – historie; diplomová práce Obraz ideálního českého šlechtice v zrcadle pramenů 12.–17. století)
 • 1989 – maturita (gymnázium)

Přehled zaměstnání

 • 2003 – dosud – Ústav českých dějin FF UK
 • 2005 – 2013 – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2001 – 2004 – Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy
 • 1998 – 2001 – Ústav českých dějin FF UK
 • 1989 – 1990 – Okresní archiv Praha – západ

Odborné zaměření

 • dějiny raného novověku v evropském kontextu
 • aristokracie v raném novověku
 • válka a mír v raném novověku
 • dějiny každodennosti s akcentováním výzkumu dobových ego-dokumentů
 • historická paměť v novodobých českých dějinách a její zdroje (film, beletrie, periodický tisk atd.)
 • zahraniční mise AČR 1990–2020

Granty

 • 2017 – 2019 – Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou (GA ČR)
 • 2009 – Inovace předmětu Základní problémy studia raného novověku (FRVŠ)
 • 2006 – 2008 – Historické vědomí české společnosti v letech 1968–1989 (GA ČR)
 • 1996 – Nejstarší deníky české aristokracie (GA UK)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2000, 2001, 2006, 2012, 2017 – badatelské pobyty v Rakousku (Vídeň)
 • 1995 – stipendijní pobyt v SRN (Berlín, Forschungsschwerpunkt für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2020 – dosud – hlavní řešitelka a předsedkyně Rady SVV 6 Historie mezi minulostí, současností a budoucností
 • 2017 – dosud – členka Rady programu Progres Q09 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa
 • 2017 – 2019 – hlavní řešitelka a garantka SVV Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa
 • 2012 – 2016 – členka rady programu Prvouk P12 Historie v interdisciplinární perspektivě a garantka podprogramu Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách
 • 2014 – dosud – členka redakční rady časopisu Opera Historica (periodikum Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • 2011 – dosud – členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2011 – 2014 – členka, poté místopředsedkyně, poté předsedkyně panelu Archeologie a starší dějiny Grantové agentury České republiky
 • 2009 – dosud – členka redakční rady časopisu Historie – Otázky – Problémy (periodikum Ústavu českých dějin FF UK)
 • 2008 – dosud – členka Oborové rady oboru České dějiny (FF UK)

Další profesní aktivity

 • 2021 – Martin Fruwein. Osmadvacátý odsouzený (dokudrama; námět a scénář)
 • 2020 – Tresty v Čechách (šestidílný seriál; námět a scénář)
 • 2008 – dosud – kontinuální spolupráce s Českou televizí (Historický magazín, poté Historie.cs – scenáristka a moderátorka; dokumenty z cyklu Světci a svědci, Střípky času, Dějepis naruby atd.)
 • 2007 – Cesta intelektuála k popravišti. Dokumentární putování po stopách renesančního šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (námět a scénář)

Ocenění

 • 2014 – Prix non pereant. Média na pomoc památkám – cena Syndikátu novinářů České republiky a občanského sdružení Pro Bohemia (čestné uznání za pořad Ráje kratochvíle z cyklu Historie.cs)
 • 2012 – Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti za televizní cyklus Historie.cs
 • 2010 – Prix non pereant. Média na pomoc památkám – cena Syndikátu novinářů České republiky a občanského sdružení Pro Bohemia (druhá cena za pořad A to byla ta krásná země. Od barokní komponované krajiny k podnikatelskému baroku z cyklu Historie.cs)
 • 2002 – Cena Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru českých dějin do roku 1918 za knihu Každodennost renesančního aristokrata
Bibliografie
Knižní monografie

 • Marie KOLDINSKÁ, Obraz sebe, obraz druhého, obraz světa v myšlení české společnosti raného novověku, in: Jan Klápště  – Ivan Šedivý (edd.), Dějiny Česka, Praha 2019, s. 141–151.
 • Marie KOLDINSKÁ, Válka a armáda v českých zemích raného novověku, in: Jan Klápště  – Ivan Šedivý (edd.), Dějiny Česka, Praha 2019, s. 129–141.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Martin Fruwein z Podolí (?–1621). Život, smrt a krátké zmrtvýchvstání profesionálního politika předbělohorské éry, in: Miroslav Bárta – Martin Kovář a kol., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017, s. 291–324.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy mezi mýtem, stereotypem a tradicí. K ikonografickým aspektům historické paměti, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (edd.), Ikonografie. Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Praha 2016, s. 192–203.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Dějiny válek a válečnictví. Válčí lidé lépe než šimpanzi?, in: Miroslav Bárta – Martin Kovář a kol., Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha 2013, s. 451–471.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivo CERMAN a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, 802 s.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Petr Vok z Rožmberka na stříbrném plátně. Film jako odraz i zdroj historické paměti, in: Jaroslav Pánek – Eliška Fučíková – Martin Gaži – Roman Lavička – Petr Pavelec – Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 645–649.
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008, 579 s.
 • Marie KOLDINSKÁ, Rudolfínská doba v českém historickém filmu, in: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny, Praha 2005, s. 162–182 a 370–375.
 • Marie KOLDINSKÁ, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha – Litomyšl 2004, 576 s.
 • Marie KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata, Praha – Litomyšl 2001, 264 s. (2. vyd. Praha – Litomyšl 2004).

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Zvěstovatelka apokalypsy. Reflexe tvorby Oriany Fallaci v českém publicistickém diskursu počátku 21. století, Historie – Otázky – Problémy 6, 2014, č. 2 (= Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem), s. 266–278.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Druhý život Bible kralické v českém historickém filmu, Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2 (= Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí), s. 283–293.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Mezi eschatologií, propagandou a pragmatismem. Turci očima české šlechtické společnosti 16. a počátku 17. století, Historie – Otázky – Problémy 3, 2011, č. 1 (= Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku), s. 19–27.
 • Marie KOLDINSKÁ, Intelektuál Kryštof Harant a jeho literární dílo jako prostředek sebeprezentace, Historie – Otázky – Problémy 1, 2009, č. 1 (= Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby), s. 69–76.
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Budoucí historici, učitelé, byznymeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie, Dějiny – Teorie – Kritika 1, 2004, č. 2, s. 325–330.
 • Marie KOLDINSKÁ, „Manýristická mentalita“. K užívání jednoho pojmu v soudobém českém dějepisectví, Práce z dějin vědy 6, 2003, s. 291–309 a 720–721.
 • Marie KOLDINSKÁ, Mezi střízlivostí a dramatičností. K literárním, psychohistorickým a filozofickým rovinám tvorby Josefa Janáčka, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 5, 2003, č. 2, s. 83–101.
 • Marie KOLDINSKÁ, Zrození intelektuála. Specifická hierarchie hodnot jako součást veřejné sebeprezentace vzdělanců šlechtického původu na přelomu středověku a novověku, Práce z dějin vědy 6, 2003, s. 553–570 a 733–734.
 • Marie KOLDINSKÁ, „Válka taková dobrovolně se podstupuje, přikázána býti nemůže:“ Obrana víry versus zájem vlasti v éře Jiřího z Poděbrad, Historie a vojenství 51, 2002, č. 3, s. 604–624.
 • Marie KOLDINSKÁ, Válka a všední den. Odraz třicetileté války v každodenním životě české šlechty, Historie a vojenství 50, 2001, č. 1, s. 10–23.
 • Marie KOLDINSKÁ, Pražská a vídeňská každodennost za třicetileté války očima nejvyššího purkrabího, Opera historica 7, 1999, s. 559–574.
 • Marie KOLDINSKÁ, Svět Adama mladšího z Valdštejna optikou jeho deníků. Příspěvek ke každodennosti a mentalitě renesančního aristokrata, Folia Historica Bohemica 18, 1997, s. 121–142.

Článek ve sborníku

 • Marie KOLDINSKÁ, Raně novověké bádání v Čechách v 70. a 80. letech 20. století aneb Sedm příběhů z neradostných časů. Pokus o monogatari, in: Doubravka Olšáková (ed.), Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě 1971–1979, Červený Kostelec 2012, s. 77–90.
 • Marie KOLDINSKÁ, Konec třicetileté války optikou českého hraného filmu, in: Jiří Hrbek – Petr Polehla – Jan Zdichynec (edd.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Ústí nad Orlicí 2008, s. 279–289.
 • Marie KOLDINSKÁ, Bělohorský mýtus v českém historickém povědomí 20. století. Staré téma v nových kontextech, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra II. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 934–939.
 • Marie KOLDINSKÁ, Mariánská úcta v díle Kryštofa Haranta. „Barokní zbožnost“ a problém konfesijní sebeidentifikace předbělohorského intelektuála, in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 319–332.
 • Marie KOLDINSKÁ, Nepřítomné i všudypřítomné. Obraz žen ve šlechtických ego-dokumentech 16. a první poloviny 17. století, in: Milena Lenderová – Jiří Kubeš (edd.), Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? (= Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Supplement 9), 2004, s. 9–21.
 • Marie KOLDINSKÁ, Norma nebo ideál? Obraz vrchností a poddaných ve světle vrchnostenských instrukcí 16. a počátku 17. století, in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 189–197.
 • Marie KOLDINSKÁ, Problémy historické vědy na FF UK. Několik podnětů k diskusi, in: Dominik Hrodek (ed.), Diskuse o vysokoškolské výuce historie. K problematice historických ústavů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (= Zpravodaj Historického klubu 13, 2002, č. 1 – příloha), s. 10–28.
 • Marie KOLDINSKÁ, Šlechtické školy v předbělohorských Čechách, in: Lenka Bobková (ed.), Život na šlechtickém sídle v 16.–18. století (= Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et Historica I, Studia Historica I), Ústí nad Labem 1992, s. 217–222.

Celý sborník

 • Marie KOLDINSKÁ – Alice VELKOVÁ (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003.

Edice pramenů

 • Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA, Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997, 460 s.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Koldinská, Marie