Elity (Pavel Andrš – Jana Čechurová)

A. Odborná literatura

 • 1918: Model komplexního transformačního procesu? Eds. Lucie Kostrbová, Jana Malínská a kol., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2010.
 • Aufsteigen und Obenbleiben in europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts. Akteure – Arenen – Aushandlungsprozesse. Eds. Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Michael G. Müller, Akademie Verlag, Berlin 2009.
 • Michal BARNOVSKÝ, Mocenská elita a prejavy odporu v českej a slovenskej spoločnosti (1953–1956). In: Česko-slovenská historická ročenka 2005, s. 169–180.
 • Alena BARTLOVÁ, Aktivity slovenskej a českej elity pri vstupe Slovenska do Československej republiky, In: T.G.Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference konané v Praze 2. – 4. března 2000, sv. 1, Filosofia, Praha 2001, s. 335–349.
 • Alena BARTLOVÁ, Možnosti formovania a uplatnenia slovenskej elity v prvých decéniách 20. storočia, In: Osobnost v politické straně: Sborník referátů z konference „Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861–1999“. Olomouc, 19. – 20. října 1999, Gloria, Rosice u Brna 2000, s. 322–336.
 • Vít BĚLIČ–Jiří ŠTAIF, Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899, In: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Matice moravská, Brno 2009, s. 69–81.
 • Zdeněk BEZECNÝ–Milena LENDEROVÁ, Elity v Čechách 1780–1914, In: Studie k sociálním dějinám, 1999, č. 3(10), s. 35–37.
 • Josef BIEBERLE, Mocenské elity na Olomoucku v období 1948–1953, In: Střední Morava. Kulturněhistorická revue, 1995, č. 1, s. 50–58.
 • Pavel CIBULKA, Kontury národního vědomí intelektuální elity na Moravě, In: Časopis Matice moravské, 2010, Suppl. 2, č. 129, s. 23–35.
 • Lucie CVIKLOVÁ, Politické a společenské postavení bývalým [sic] československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace. Okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, Praha 2008.
 • Kateřina ČAPKOVÁ, Jewish Elites in the 19th and 20th Centuries. The B’nai B’rith Order in Central Europe, In: Judaica Bohemiae, 2000 [vyd. 2001], č. 36, s. 119–142.
 • Jana ČECHUROVÁ, Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Praha 2002.
 • Jana ČECHUROVÁ, Der Beitrag elitärer Vereinigungen zur Lösung sozialer Probleme in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2007/2008, Bd. 8, s. 95-104.
 • Jana ČECHUROVÁ, Místo setkání : Společenský klub v Praze na Příkopech, in: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha 2011, s.41-47.
 • Jana ČECHUROVÁ, The Rotary Club, An Exlusive Club in the Context of Development of Czech Society, in: Přednášky z XLIX. Běhu Letní školy slovanských studií, Univerzita Karlova, Praha 2006, s. 133-145.
 • Jan DOBEŠ, Politické elity v Prozatímním, popř. Ústavodárném národním shromáždění, In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 115–118.
 • Marcela EFMERTOVÁ, Československá elektrotechnika 1918–1938 v mezinárodním kontextu, In: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003, s. 167–178.
 • Marcela EFMERTOVÁ, L’émancipation des électrotechniciens, nouvelle élite de l’ere industrielle dans les pays tcheques 1881–1939, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, 1999, č. 5, s. 171–183.
 • Elite configurations at the apex of power, Ed. Mattei Dogan, Brill, Leiden 2003.
 • Elite cultures. Anthropological perspectives, Eds. Cris Shore, Stephen Nugent, Routledge, London 2002.
 • Eliten und Demokratie. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Dialog – zu Ehren von Eberhard v. Kuenheim, Eds. Marion Gräfin Dönhoff, Hubert Markl, Richard von Weizsäcker, Siedler, Berlin 1999.
 • Elity v sravnitel’no-istoričeskoj perspektive. Problemno-tematičeskij sbornik, INION RAN, Moskva 1998.
 • Etnické komunity. Elity – instituce – stát, Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009.
 • Gil EYAL, The origins of postcommunist elites. From Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia, University of Minnesota Press, Minneapolis 2003.
 • Lukáš FASORA, Brněnští velkopodnikatelé 1850–1900. K sociálnímu postavení a veřejnému působení „elity majetku“, In: Studie k sociálním dějinám, 2004, č. 11, s. 51–63.
 • Lukáš FASORA, Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců místních občanských elit v letech 1890–1914 na příkladu brněnských předměstských obcí, In: Vlastivědný věstník moravský, 2004, č. 2 (56), s. 160–172.
 • Lukáš FASORA, Služebný personál v domácnostech brněnské komunální elity 1850–1910, In: Brno v minulosti a dnes, 2005, č. 18, s. 259–276.
 • Lukáš FASORA, Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, Brno 2007.
 • Lukáš FASORA, Vztah komunálních elit k otázce modernizace obecní infrastruktury na příkladu brněnské aglomerace v letech 1880–1914, In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí, díl 6. Sociální dějiny dnes, Karolinum, Praha 2004, s. 193–208.
 • Lukáš FASORA–Pavel KLADIWA,: Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850–1918. Koncept a dílčí výsledky výzkumu, Český časopis historický, 2004, č. 4 (102), s. 796–827.
 • Lukáš FASORA–Aleš ZÁŘICKÝ, Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání. In: Časopis Matice moravské, 2005, č. 2 (124), s. 626–627.
 • Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Eds. Eduard Kubů, Jiří Šouša, Dokořán, Praha 2008.
 • Manfred FLEISCHER,: Die politische Rolle der Deutschen aus den böhmischen Ländern in Wien 1804–1918. Studien zur Migration und zum Wirken politisch-administrativer Eliten, Peter Lang, Frankfurt am Main 1999.
 • Pavol FRIČ, : Czech elites and general public. Leadership, cohesion and democracy, Karolinum, Praha 2010.
 • Pavol FRIČ,: Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005.
 • Pavol FRIČ, : Vůdcovství českých elit, Grada, Praha 2008.
 • Eagle GLASSHEIM, Ambivalent Capitalists. The Roots of Fascist Ideology among Bohemian Nobles, 1880–1938. In: Czechoslovakia in a Nationalist and Fascist Europe 1918–1948, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 27–43.
 • Jiří GLONEK–Lubomír NOVOTNÝ,: Život a vzpomínky Mořice Remeše (1867–1959). Příklad vědecké a kulturní elity Olomouce, In: Střední Morava. Kulturněhistorická revue, 2008, č. 26 (14), s. 69–83.
 • Ludovít HALLON, Úroveň spracovania tematiky hospodářskych elít v slovenskej historiografii, In: Česko-slovenská historická ročenka 2007, s. 51–74.
 • Jan HAVRÁNEK, Role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. polovině 19. století, In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. Sborník referátů z konference konané ve dnech 24. – 25. června 1999 v Jičíně, Státní okresní archiv Semily, Semily 2000, s. 61–71.
 • Milan HLAVAČKA, The Entrepreneur as Mayor – The Mayor as Entrepreneur. (On the Hořovice example of 1860–1914), In: The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800–1914, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2009, s. 140–149.
 • Mialn HLAVAČKA, Výzkum rodových elit v české historiografii na konci 20. století. Teze, In: Česko-slovenská historická ročenka 2003, s. 187–190.
 • Roman HOLEC, On the Problems of the Public Engagement of the Slovak and Hungarian Business Elites in the 19th Century, In: The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800–1914, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2009, s. 25–35.
 • Stanislav HOLUBEC, Výměna elit. Sociologické aspekty tzv. sametové revoluce, Futura, Praha 2002.
 • Hans Peter HYE, Die „Länderkonferenz“ (1905–1907). Ein Versuch gemeinsamer politischer Willensfindung der politischen Eliten der Länder, In: Ústřední moc a regionální samospráva. 5. – 7. října 1993. XXIII. Mikulovské sympozium 1993. IV. sympozium „Spojující a rozdělující na hranici“, Muzejní a vlastivědná společnost Brno; Státní okresní archiv Břeclav, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, pobočka Brno, Brno – Břeclav [1993], s. 281–289.
 • Vlasta JAKSICZSOVÁ, Príbeh slovenského intelektuála ako spolutvorcu, nástroj i obeť autoritatívneho režimu vojnového Slovenského štátu, In: Historický časopis, 2009, č. 2 (57), s. 299–327.
 • Ivan JAKUBEC, A.Krofta, J.V.Najman, J.Urban. Tři podnikatelské osudy, In: Na pozvání Masarykova ústavu, 2007, č. 3, s. 102–109.
 • Ivan JAKUBEC, Role podnikatelských elit v zavádění thomasace v Čechách, In: Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace. Konference v Ústí nad Labem 7. – 9. října 2005, Albis international, Ústí nad Labem 2006, s. 54–62.
 • Drahomír JANČÍK, „Diplomat z hotelu Alcron“. Společenské sítě a interakce českých hospodářských elit na příkladu Jana Jiřího Rückla, In: V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Scriptorium, Praha 2007, s. 205–229.
 • Drahomír JANČÍK, Založení Úvěrové banky Kolín – projev podnikatelské strategie regionálních hospodářských elit, In: Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace. Konference v Ústí nad Labem 7. – 9. října 2005, Albis international, Ústí nad Labem 2006, s. 47–53.
 • Drahomír JANČÍK–Tomáš KALINA, Národohospodářské elity politických stran na počátku přechodu k plánovanému řízení československé ekonomiky (1945–1946), In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války, Národní archiv, Praha 2005, s. 92–99.
 • Jiří JINDRA, Přírodní vědy a KSČ. In: Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konference (Praha, 23. – 24. listopadu 1999), Arenga, Praha 2000, s. 487–499.
 • Zdeněk JINDRA, Příslušníci bankovní elity v Praze před první světovou válkou. Sonda do početního stavu a struktury managementu akciových bank v roce 1912, In: Nezapomenuté historie. Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka, Doplněk, Brno 2007, s. 173–185.
 • Miroslav JODL, Teorie elity a problém elity. Příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie, Victoria Publishing, Praha 1994.
 • Renata KAFKOVÁ, Organizace politicky i národnostně umírněných elit průmyslového velkoměsta. První generace občanských politických spolků v Moravské Ostravě, In: Časopis Matice moravské, 2003, č. 2 (122), s. 411–446.
 • Ivan KAMENEC, Politické elity na Slovensku v roku 1944 a ich predstavy o konci vojny, In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19. – 20. října 1999 v Praze, Ministerstvo obrany ČR, Praha 2001, s. 105–118.
 • Jan KAŠPAR, Jablonečtí starostové do roku 1945. Příspěvek k dějinám místních elit, In: Fontes Nissae. Prameny Nisy, 2004, č. 5, s. 260–263.
 • Pavel KLADIŠA, Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace, In: Česko-slovenská historická ročenka 2007, s. 23–49.
 • Pavel KLADIWA, Elity města a městské samosprávy druhé poloviny 19. století a počátku 20. století ve střední Evropě (podněty z německé a rakouské literatury využitelné pro výzkum v českých zemích). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 2003, č. 10, s. 167–177.
 • Pavel KLADIWA, Kdo vládl v Moravské Ostravě 1880–1914? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech, In: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava 2003, č. 21, s. 64–83.
 • Pavel KLADIWA, Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích – stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury. In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí, díl 6. Sociální dějiny dnes, Karolinum, Praha 2004, s. 33–58.
 • Pavel KLADIWA, Proměny komunálních elit za procesu budování moderní infrastruktury na přelomu 19. a 20. století, In: Studie k sociálním dějinám, 2004, č. 11, s. 87–91.
 • Pavel KLADIWA, Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě), In: Slezský sborník, 2003, č. 1 (101), s. 52–67.
 • Jana KOSTKOVÁ, Obnova politických elit po roce 1989, In: Centrální politické rozhodování
 • v České republice, Miroslav Purkrábek, Praha 1999, s. 118–130.
 • František KOUKOLÍK, Mocenská posedlost, Karolinum, Praha 2010.
 • Petr KOURA, Kommunistische Eliten in der Tschechoslowakei 1945/48–1989, In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 2009, č. 2 (49), s. 459–461.
 • Petr KOURA, Konference o stavu a perspektivách výzkumu komunistických elit, In: Český časopis historický, 2009, č. 4 (107), s. 939–940.
 • Michael KRAUS–Allison STANGER, Contending Views of Czechoslovakia’s Demise, In: Irreconcilable Differences? Explaining Czechoslovakia’s Dissolution, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2000, s. 7–25.
 • Jaroslav KREJČÍ, České elity v dějinné perspektivě, In: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000, Masarykův ústav AV ČR v Praze, Praha 2000, s. 231–244.
 • Luboš KUBÍN, Rola politických elít pri zmene režimu na Slovensku, Veda, Bratislava 2002.
 • Eduard KUBŮ, Aus der Privatsphäre in die Staatsverwaltung. Professions- und Interessenverwurzelung des Wirtschaftsministerkaders in der Ersten Tschechoslowakischen Republik und das Wirtschaftsnationalismusproblem (1918–1929), In: Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Praha – Berlin 2004, s. 79–91.
 • Eduard Kubů–Jiří ŠOUŠA, Záloženské hnutí – základ formování nacionálně českého peněžnictví a jeho elit v období habsburské monarchie, In: Královéhradecko, 2007, č. 4, s. 285–301.
 • Eduard Kubů-Jiříj ŠTAIF,: Česká hospodářská elita 1890–1918. Pojmy, reprezentace, ambice, In: Milý Bore… Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci, Historický ústav AV ČR Brno, Brno 2003, s. 107–127.
 • Vlastislav LACINA, Změny v postavení středoevropských ekonomických elit po prvé světové válce. Hospodářské a nacionální aspekty nostrifikace průmyslových podniků, In: Hospodářské dějiny, 2004, č. 23, s. 260–272.
 • Lubomír LIPTÁK, Politické elity na Slovensku roku 1945, In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 97–105.
 • Pat LYONS, Mass and elite attitudes during the Prague Spring era. Importance and legacy, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2009.
 • Pavel MACHONIN, Zrod a další vývoj nových elit v České republice. Od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002, Sociologický ústav AV ČR v Praze, Praha 2002.
 • Pavel MACHONIN–Milan TUČEK, Zrod a další vývoj nových elit v České republice. Od konce osmdesátých let 20. století, Sociologický ústav AV ČR v Praze, Praha 2002.
 • Zdenko MARŠÁLEK, Vojenské elity a personální problematika obsazování nejvyšších orgánů československé branné moci v počátcích první republiky, In: Na pozvání Masarykova ústavu, 2007, č. 3, s. 93–101.
 • Miloslava MELANOVÁ, Vzdělanci a podnikatelé – formování občanské elity v průmyslovém městě v době předbřeznové, In: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007, s. 177–195.
 • Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview, (ed.). Miroslav Vaněk, Prostor, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, Praha 2006.
 • Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Ed. Jiří Štaif, Dokořán, Praha 2007.
 • Igor NOSÁL, Re-konstrukce identit v biografických vyprávěních. Diskursy litevské a české elity, In: Mozaika v re-konstrukci, Brno 2003, s. 37–72.
 • Jan NOVOTNÝ, Kasino a pražské německé elity do první světové války, In: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství. Sborník referátů ze 14. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve dnech 1. a 2. října 1996, a z 15. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve dnech 7. a 8. října 1997, Scriptorium, Praha 2001, s. 135–146.
 • Jiří NOVOTNÝ–Jiří ŠOUŠA, Regionální elity a pražský bankéř. Podnikatelé, političtí a intelektuální představitelé z východních Čech v korespondenci vrchního ředitele Živnostenské banky Jaroslava Preisse, In: Sborník prací východočeských archivů, 2005, č. 10, s. 105–145.
 • Jiří NOVOTNÝ–Jiří ŠOUŠA, Wirtschaftsnationalismus und nationale Eliten im tschechischen Bankwesen, In: Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. Die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive, Aleš Skřivan ml., Praha 2004, s. 49–70.
 • Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, Eds. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006.
 • Marek PAVKA, Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. Prvních pět let komunistické vlády, Prius, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, Brno 2003.
 • Tomáše W. PAVLÍČEK, Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, In: Český časopis historický, 2006, č. 2 (104), s. 463–466.
 • Birgit PETERS, Prominenz. Eine soziologische Analyse ihrer Entstehung und Wirkung, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1996.
 • Podiel posttotalitných elít na vývoji Česko-Slovenska (november 1989 – jún 1992). Otázky transformácie postkomunistických krajín, Ed. Michal Horský, O.K.O., Trnava 1993.
 • Andrea POKLUDOVÁ, Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910, Slezské zemské muzeum, Opava 2008.
 • Politická elita meziválečného Československa. Kdo byl kdo 1918–1938, Pražská edice, Praha 1998.
 • Politické elity v Československu 1918–1948, Eds. Ivana Koutská, František Svátek, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, Praha 1994.
 • Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, 2007–2008, č. 8.
 • Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, Eds. Milena Lenderová, Zdeněk Bezecný, Jiří Kubeš, Historický ústav Jihočeské univerzity, České Budějovice 2003.
 • Jan Růžička, Komunální elity v éře dvou starostů. Fungování obecní samosprávy v Bučovicích v letech 1886–1914, In: Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané dne 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Oftis, Ústí nad Orlicí 2009, s. 199–222.
 • Miloš ŘEZNÍK, Elitenwandel, tschechische Nationsbildung und der böhmische Adel. Historical Social Research. In: Historische Sozialforschung, 2008, č. 2 (33), s. 63–81.
 • Eleonora SCHNEIDER, Politische Eliten in der Ex-Tschechoslowakei, 2 sv., Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Köln 1996.
 • Aleš SKŘIVAN, jr.,: The Elite in the New State – the Role of Foreign Trade and the Dispute about Tariff Policy after the Establishment of Czechoslovakia, In: Prague Papers on the History of International Relations 2007, s. 489–493.
 • Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000, Ed. Vratislav Doubek, Masarykův ústav AV ČR v Praze, Praha 2000.
 • Gernot STIMMER, Eliten in Österreich 1848–1970, 2 sv., Böhlau, Wien 1997.
 • František SVÁTEK, K dějinám sociálních elit první Československé republiky, In: Soudobé dějiny 2, 1995, č. 2–3, s. 169–200.
 • František SVÁTEK, Politické a sociální elity, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003.
 • František SVÁTEK, Sociální elity v první Československé republice. K vymezení otázek a přístupů ke studiu, In: Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, díl 2, Historický ústav AV ČR v Praze, Praha 1999, s. 401–409.
 • František SVÁTEK, „Staré“ a „nové“ elity v českých zemích ve 20. století, In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 107–114.
 • František SVÁTEK,: Transformace politických elit v Československu v letech 1945–1948, In: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechoslowacji w latach 1944 (1945)–1948 = Procesy transformace v Polsku a v Československu v letech 1944 (1945)–1948, SWP-CZKNH, Wroclaw – Opole 2000, s. 115–135.
 • Jaroslav ŠEBEK, Politické elity německé křesťanskosociální strany, In: Osobnost v politické straně: Sborník referátů z konference „Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861–1999“, Olomouc, 19. – 20. října 1999. Gloria, Rosice u Brna 2000, s. 416–429.
 • Jiří ŠTAIF, Česká národní elita v Národním albu J.R.Vilímka z roku 1899, In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci, Matice moravská, Brno 2002, s. 645–655.
 • Jiří ŠTAIF Česká národní společnost a její politické elity v letech 1848–1911, In: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Dr. Eduard Grégr a syn, Praha 1997, s. 9–28.
 • Jiří ŠTAIF, Dvě reprezentace české podnikatelské elity před rokem 1918. Národní album J.R.Vilímka a Národohospodářský ústav při ČAV, In: Hospodářské dějiny, 2004, č. 23, s. 241–259.
 • Jiří ŠTAIF, František Ladislav Rieger a česká národní elita 19. století, In: František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník referátů z vědecké konference konané 25. a 26. dubna 2003 v Semilech, Státní okresní archiv Semily, Semily 2003, s. 7–21.
 • Jiří ŠTAIF, Historie a alternativní konstrukce elit. Několik úvah na dané téma, In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Matice moravská, Brno 2009, s. 65–76.
 • Jiří ŠTAIF, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, Dokořán, Praha 2005.
 • Jiří ŠTAIF, Palacký, Rieger, Bráf aneb česká národní elita mezi prestiží, rodinou a majetkem, In: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003, s. 103–115.
 • Jiří ŠTAIF, Palacký, Rieger, Bráf. Vůdčí rodina v české národní elitě 19. století, Kuděj, 2002, č. 1(4), s. 34–46.
 • Jiří ŠTAIF, Patriotic Capitalism as the Unsuccessful Project of Business Elites in Bohemi,. In: Discourses – Diskurse. Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichova, Charles University in Prague, Praha 2008, s. 293–303.
 • Jiří ŠTAIF, Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století, In: Město a městská společnost v procesu modernizace, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2009, s. 56–70.
 • Jiří ŠTAIF, Společenská modernizace a česká intelektuální elita v 19. století. Několik úvah na dané téma, In: Čas moderny. Studie a materiály, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2006, s. 10–27.
 • Jiří ŠTAIF, Symbolické znaky české národní elity v dlouhém 19. století In: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Historický ústav AV ČR v Praze, Praha 2008, s. 168–192.
 • Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století, Argo, Praha 2007.
 • Tatjana TÖNSMEYER, Von der Schutzfreundschaft zur Okkupationsmacht. Die Wahrnehmung des deutschen Einflusses durch die slowakische Elite. In: Geteilt, besetzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei 1938–1945. Reichsgau Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, Slowakei, Klartext Verlag, Essen 2004, s. 311–325.
 • Rastislav TÓTH, Elity v společnosti. Pojednanie o jednotlivcoch, masách a pokroku, Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín 2007.
 • Miloš TRAPL, Mocenské elity v Československé straně lidové po roce 1945, In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 119–126.
 • Milan TUČEK a kol., České elity po patnácti letech transformace, Sociologický ústav AV ČR, Praha 2006.
 • Vertriebene Eliten. Vertreibung und Verfolgung von Führungsschichten im 20. Jahrhundert, Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte 1999. Eds. Günther Schulz, Oldenbourg, München 2001.
 • Veřejnost a elity jako aktéři modernizace, Eds. Pavol Frič, Martin Nekola, Libor Prudký, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005.
 • Vítězové? Poražení? Životopisná interwiew. Díl 2, Politické elity v období tzv. normalizace. Eds. Miroslav Vaněk, Pavel Urbášek, Prostor, Praha 2005.
 • Jan VOBOŘIL, Porovnání pozic karlínské a libeňské komunální elity při jednáních o spojení obcí s Prahou In: Pražský sborník historický, 2009, č. 37, s. 255–288.
 • Tomáš WEISER, Komunistické elity po roce 1945, In: Dějiny a současnost, 1994, č. 3 (16), s. 35–39.
 • Thomas WEISER, Arbeiterführer in der Tschechoslowakei. Eine Kollektivbiographie sozialdemokratischer und kommunistischer Parteifunktionäre 1918–1938, (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Bd. 72.), R. Oldenbourg Verlag, München 1998.
 • Tomáš WEISER, Kdo vládl v Jihlavě? Pokus o sociometrickou analýzu jedné komunální elity, In: Documenta Pragensia, 1997, č. 14, s. 193–219.
 • Aleš ZÁŘICKÝ, Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, In: Český časopis historický, 2006, č. 1 (104), s. 249–251.
 • Jan ŽUPANIČ, Adelige Eliten in Österreich-Ungarn, In: Prague Papers on the History of International Relations 2007, s. 435–440.
 • Jan ŽUPANIČ, Die tschechischen Eliten und Standeserhebungen in der Donaumonarchie, In: Prague Papers on History of International Relations. Praha, Institute of World History 2003, s. 155–175.
 • Jan ŽUPANIČ, Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Agentura Pankrác, Praha 2009.
 • Jan ŽUPANIČ, Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii, In: František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník referátů z vědecké konference konané 25. a 26. dubna 2003 v Semilech, Státní okresní archiv Semily, Semily 2003, s. 181–200.
 • Jan ŽUPANIČ, Vzestup druhé společnosti. Příspěvek k proměnám elit podunajské monarchie, In: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007, s. 247–259.
Úvod > Elity (Pavel Andrš – Jana Čechurová)