Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky, č. GA17-18773S

Řešitelka: Doc. Mgr. Marie Koldinská, PhD.

Doba řešení projektu: 2017-2019

Anotace:
Cílem projektu je výzkum politického myšlení stavovské opozice v předbělohorské době s akcentem na roli lékaře, rektora Univerzity Karlovy a „ideologa stavovského povstání“ Jana Jessenia. Pozornost bude soustředěna na dosavadním výzkumem opomíjená Jesseniova pojednání, především na jeho texty o historii, využívající dějiny a jejich flexibilní výklad jako politický a ideologický nástroj. Souběžně bude analyzováno politické myšlení protihabsburské opozice na základě doposud jen nedostatečně vytěžených pramenů (stavovské apologie, osobní korespondence atp.), v nichž se projevují vlivy teorií o právu na odpor poddaných proti panovníkovi (monarchomachismu). Zvláštní pozornost bude věnována projevům monarchomachismu v prostředí pražské univerzity a vztahům mezi ní a představiteli radikální evangelické opozice. Hlavním výstupem z projektu bude monografie s pracovním názvem Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou.