Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky, č. 20-08698S

Řešitelka: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitelský tým: doc. PhDr. Mlada Holá, PhD., doc. PhDr. Martin Čapský, PhDr. Tomáš Velička, PhD., Mgr. Jana Nešněrová, doc. JUDr. Marek Starý, PhD., Mgr. Dalibor Janiš, PhD., PhDr. Lenka Vodrážková, PhD., PhDr. Renata Modráková, Mgr. Tereza Hejdová, Mgr. Tereza Dufková, Bc. Kristýna Ansorgová, Bc. Stanislav Ulman; zahraniční: prof. Dr. Klaus Neitmann, Kai Wenzel, A.M.

Doba řešení: 2020–2022

Anotace:
Projekt je zaměřen na jeden z rysů politického myšlení českých stavů, který vycházel z přesvědčení, že jsou vedle krále ochránci dobra země (bonum commune) a také celistvosti České koruny. V tomto duchu také nechaly vyhotovit soupis listin uložených v korunním archivu na Karlštejně a předložily jej Vladislavu II. (1501). Soupis zvaný Registrum deseti truhlic tvoří česky psané regesty dokumentů a dedikační předmluva, bez níž pak byly regesty přeložen do němčiny. Vzhledem k tomu, že se zachovala celá řada opisů tohoto dokumentu u nás i v zahraničí, nešlo o pouhou archivní pomůcku, ale je ho třeba vnímat v kontextu politického programu českých stavů. Cílem projektu je edice Registra, která má význam nejen pro historiky a právní historiky, ale i pro bohemisty a germanisty. Plánovaný je také workshop ke stavovství a vydání příslušné odborné publikace.