Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky řešený na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v letech 2018–2020

Anotace
Osudy římské, české a uherské královny Anny Jagellonské (1503–1547) a její úloha při vzniku a budování habsburské monarchie jsou sledovány z několika dílčích pohledů. Pozornost je věnována politické a správní roli Anny, vývoji a složení jejího dvora, ekonomickému zabezpečení, kulturnímu mecenátu a rodinnému zázemí. Postavení české princezny a později královny je zkoumáno jako součást dynastických zájmů rodů Jagellonců a Habsburků, stejně tak jako politických a representačních strategií jejího manžela Ferdinanda I. (1503–1564) v zemích Koruny české. Získaná konkrétní fakta a jejich komparace s výsledky dosavadního výzkumu dějin žen a konceptu gender jsou důležitým vodítkem pro pochopení procesu utváření společenských struktur v renesanční Evropě.

Publikace:
Jaroslava Hausenblasová: Dvůr habsburských arcivévodkyň a jeho reforma v roce 1563, in: Paginae historiae 27 (2019), č. 1, s. 91–103.
Blanka Kubíková: The Image of Princess and Quenn Anne of Bohemia and Hungary in the Habsburg Dynasty Self-Presentation, in: Umění/Art 64 (2019), č. 4, s. 270–293.
Jaroslava Hausenblasová: Hoffman von Grünbühel und Strechau. Eine adlige “Hoffamilie” zwischen den österreichischen und böhmischen Ländern und ihre Repräsentationsmodelle, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 128 (2020), č. 2, s. 253–283  – v tisku.
Petr Uličný: A Difficult Mission. The Building of the St. Vitus Cathedral in the time of Ferdinand I and Anna Jagiellon (1526–1547), in: Umění/Art 64 (2019), č. 6, v tisku.