Historie – Otázky – Problémy

 

My, jiní, naši a cizí. Národní identity a veřejný prostor ve střední Evropě


Vědečtí redaktoři čísla

Miroslav Michela – Jan Randák


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • Milan HLAVAČKA a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I–II, Praha 2015 (Jakub Raška)

  • Zdeněk HOJDA – Marta OTTLOVÁ – Roman PRAHL (edd.), Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století. Sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 27. 2.–1. 3. 2014, Praha 2015 (Jakub Raška)

  • Lucie CVIKLOVÁ, Zlepšení norem týkajících se lidských práv LGBT menšiny z hlediska vývoje lidských práv v oblasti mezinárodního práva, Lambert Academic Publishing 2013 (Radka Konvičková)

  • 70 Jahre nach der Befreiung: Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz und die deutsche Besatzungsherrschaft in Polen. Internationale Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (22. – 27. ledna 2015, Berlin – Kraków – Oświęcim] (Michal Kurz – Jiří Neminář)

  • Simon ATTILA, Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban, Somorja 2013 (Miroslav Michela)

  • Cyklus konferencí Kultura Europy Środkowej probíhající v Zabrzu (Jan Zdichynec)

  • III. Anotace disertačních prací s tematikou soudobých dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2006-2015