Historie – Otázky – Problémy


Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí

 


Vědečtí redaktoři čísla:

Alena A. Fidlerová – Marie Šedivá Koldinská – Jiří Mikulec


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

 • Magda VESELSKÁ, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím, Praha 2012 (Ines Koeltzsch)
 • Jan ŽUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie : Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Praha 2012 (Daniel Baránek)
 • Výpovědi pamětníků romského holocaustu v Muzeu romské kultury v Brně (Michal Schuster)
 • Jehuda HA-LEVI, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari (přel. Dita Rukriglová a Daniel Boušek), Praha 2013 (Pavel Sládek)
 • Ida BLOOM – Karen HAGEMANN – Catherine HALL, Gendered Nations: Nationalism and Gender Order in the long Nineteenth Century, Oxford 2000 (Jan Mareš)
 • Jiří MIKULEC a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě (= Práce historického ústavu AV ČR, A 42), Praha 2013 (Radka Těšínská Lomičková)
 • Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Miloš SLÁDEK – Martin SVATOŠ (edd.), Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše, Praha 2013 (Kateřina Smyčková)
 • Olga FEJTOVÁ, Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské: „Já pevně věřím a vyznávám…“, Praha 2012 (Petr Šmíd)
 • Reith REINHOLD, Umweltgeschichte der frühen Neuzeit, Enzyklopädie deutscher Geschichte 89, München 2011 (Veronika Kucrová)
 • Les cisterciens et la transmission des textes, XIIe–XVIIIe siècle. Troyes, 22.–24. listopadu 2012 (Jan Zdichynec)
 • Neue Forschungen zu sächsischen Klöstern. Ergebnisse und Perspektiven. Pirna, 26.–27. října 2012 (Jan Zdichynec)

III. Diplomové práce obhájené v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2009-2013

 • Seznam diplomových prací
 • Anotace diplomových prací
 • Obecné pokyny pro autory