Historie – Otázky – Problémy

Lucemburkové na českém trůnu

 


Vědecký redaktor čísla:

Blanka Zilynská


I. Studie


II. Nekrolog

 • Vzpomínka na doc. PhDr. Annu Skýbovou, CSc. (Lenka Bobková)

III. Interview

 • Rozhovor s francouzským medievistou Jacquesem Chiffoleau (ptal se Jaroslav Svátek)

IV. Recenze, anotace, zprávy

 • Výstavy o králi Janovi Lucemburském a k nim vydané katalogy (Lenka Bobková)
 • Fănu? NEAGU – Alexandru V. DI?A – Virgil JOI?A a kol., Mircea cel Mare: scutul Europei, Bucureşti 2009 (Alexandru Ciubatii)
 • Kurt MÜHLBERGER – Meta NIEDERKORN-BRUCK (edd.), Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren. 14.–16. Jahrhundert, Wien – München
 • 2010 (Ivan Hlaváček)
 • Centrum pro dějiny střední Evropy na pařížské Sorbonně: nástroj ve službách česko-francouzských vztahů na poli historie (Nicolas Richard)
 • Hodie mihi, cras tibi. Deváté zasedání k problematice sepulkrálních památek (Zdeněk Vašek)
 • Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Eva DOLEŽALOVÁ – Eva CHODĚJOVSKÁ – Zdeněk HOJDA – Martin SVATOŠ (edd.), Roma – Praga. Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková. Bollettino dell?Istituto Storico Ceco di Roma. Supplemento 2008, Praha 2009 (Zdeněk Vašek)
 • Jean-Claude SCHMITT – Pierre MONNET (edd.), Vie de Charles IV de Luxembourg, Les Belles Lettres, Paris 2010 (Věra Vejrychová)
 • Grzegorz MYŚLIWSKI, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, Wrocław 2009 (Tomáš Velička)
 • Bogdan BOBOWSKI, Kultura materialna mieszczan Świdnicy i rycerstwa Weichbildu świdnickiego w świetle testamentów (od I połowy XIV do końca I ćwierci XVII wieku), Zielona Góra 2011 (Tomáš Velička)
 • Claudia GARNIER, Die Kultur der Bitte. Herrschaft und Kommunikation im mittelalterlichen Reich, Darmstadt 2008 (Tomáš Velička)
 • Milada ŘÍHOVÁ a kol., Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Praha – Litomyšl 2010 (Zdeněk Žalud)
 • Martin ŠTEFÁNIK – Ján LUKAČKA a kol., Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Bratislava 2010 (Josef Žemlička)
 • Ulrike HOHENSEE – Mathias LAWO – Michael LINDNER – Michael MENZEL – Olaf B. RADER (edd.), Die Goldene Bulle. Politik – Wahrnehmung – Rezeption, Berlin 2009 (Václav Žůrek)

V. Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK – bakalářské práce (2006–2011)

 • Seznam diplomových prací obhájených v Semináři středověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2001–2010
 • Anotace diplomových prací obhájených v Semináři středověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2010