Historie – Otázky – Problémy

 

Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku

 


Vědečtí redaktoři čísla:

Jan Kilián – Marie Koldinská – Milan Svoboda


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • 350. výročí absolutismu v Dánsku a Norsku (Vít Mišaga)
  • Renate Schreiber, „Ein Galeria nach meinem Humor“. Erzherzog Leopold Wilhelm, Wien 2004 (Jan Kilián)
  • Mark Häberlein – Hans-Jörg Künast – Irmgard Schwanke (edd.), Die Korrespondenz der Augsburger Patrizierfamilie Endorfer 1620-1627. Briefe aus Italien und Frankreich im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, Augsburg 2010 (Jan Kilián)
  • Václav BŮŽEK a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010 (Marika Stuchlíková)
  • Pavel Matlas, Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? (Petr Šmíd)
  • Město v baroku – baroko ve městě. Ohlédnutí za XVIII. ročníkem vědecké konference Historická Olomouc (Filip Hradil)
  • K výstavě o Karlu Škrétovi (Kateřina Holečková – Lenka Stolárová – Vít Vlnas)

III. Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK – bakalářské práce (2006–2011)

  • Seznam bakalářských prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2011
  • Anotace bakalářských prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2011