Historie – Otázky – Problémy

 

Obecné pokyny pro autory příspěvků

Text svého příspěvku prosím odevzdejte v textovém editoru MS Word 97 a vyšší verze a textovém formátu „doc“. Pro psaní použijte font Times New Roman (nebo jiný běžný font).
Striktně prosíme o dodržení maximálního rozsahu 20 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer), celkem by tedy text neměl přesáhnout 36 000 znaků (včetně poznámek pod čarou).
Text doprovází krátká úvodní anotace (max. 500 znaků) a závěrečné shrnutí – résumé v délce 0,5–1 NS (900–1800 znaků) přeložené do angličtiny. Text doplňují i klíčová slova (v angličtině) a stručná informace o autorovi.
V případě recenzí i zpráv dodržujte prosím také stanovený maximální rozsah – recenze by neměla přesáhnout 3 NS, zprávy 1,5 NS. Recenze i zprávy by měly mít omezený poznámkový aparát.
Text mohou doprovázet obrazové přílohy, jejichž výběr si vyhrazuje redakce, v tištěné verzi budou publikovány v zásadě černobíle.
Obrazové podklady podle požadavků Vydavatelství FF UK lze převzít v podobě fotografických snímků, kvalitních tištěných předloh či elektronických obrázků ve vhodném rozlišení (orientačně: fotografie 300 dpi, pérovky 1200 dpi), a to bez komprese.

Pokyny pro psaní bibliografických odkazů v poznámkách pod čarou

1. Knižní monografie

Jeden autor
První odkaz
Jméno PŘÍJMENÍ (majuskulí, nikoli kapitálkami), Název monografie, Místo a rok vydání, strana.
Př.: Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004, s. 17–22.

Další odkaz
J. PŘÍJMENÍ, Název monografie až k prvnímu substantivu, které práci přesněji charakterizuje, strana (vždy přesně vymezit).
Př.: P. MAŤA, Svět, s. 67–76.

Více autorů
První odkaz
Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ, Název monografie, Místo a rok vydání, (strana).
Př.: Jan JANÁK – Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989, s. 106.

Další odkaz
J. PŘÍJMENÍ – J. PŘÍJMENÍ, Název monografie až k prvnímu substantivu, které práci přesněji charakterizuje, strana.
Př.: J. JANÁK – Z. HLEDÍKOVÁ, Dějiny správy, s. 108–109.

2. Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

První odkaz
Jméno PŘÍJMENÍ, Název článku, Název časopisu ročník (arabsky), rok, číslo, strana (vždy přesně vymezit).
Př.: Josef MACEK, Historická sémantika, Český časopis historický 89, 1991, č. 1, s. 1–30, zde s. 9.

Další odkaz
J. PŘÍJMENÍ, Název článku až k prvnímu substantivu, které práci přesněji charakterizuje, strana, respektive strany.
Př.: J. MACEK, Historická sémantika, s. 27.

3. Článek ve sborníku

První odkaz
Jméno PŘÍJMENÍ, Název článku, in: editoři sborníku (ed./edd.), Název sborníku, místo a rok vydání, strana (vždy přesně vymezit).
Př. Zdeněk HOJDA, Le grandezze d’Italia. Die Kavalierstouren der böhmischen Adeligen, die Kunstbetrachtung und die Kunstsammlungen im 17. Jahrhundert, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III, Köln – Weimar – Wien 1993, s. 151–160.

Další odkaz
J. PŘÍJMENÍ, Název článku až k prvnímu substantivu, které práci přesněji charakterizuje, strana.
Př.: Z. HOJDA, Le grandezze d’Italia, s. 36.

Citujeme-li samotný sborník:

Edita IVANIČKOVÁ– Eva KOWALSKÁ (edd.), Inventing Each Other. Anglo-Saxon World and Central Europe 1500–1800. International Conference. Forum of British, Czech and Slovak Historians, Topoľčianky 21.–23. September 2006, Bratislava 2009.

Pokud mají citované publikace či odborné studie podtitul, uvádějte jej také. Totéž platí i pro názvy sborníků, u nichž se navíc snažte uvádět, zda jsou součástí nějaké větší řady, jak je běžné zejména u publikací německé provenience.

Př. Gabriele WIMBÖCK – Karin LEONHARD – Markus FRIEDRICH (edd.), Evidentia. Reichweiten visueller Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit, Pluralisierung und Autorität 9, ed. vom Sonderforschungsbereich 573, Ludwig-Maximilians-Universität München, Berlin 2007.

4. Edice pramenů

První odkaz
Jméno PŘÍJMENÍ [editora/editorů – oddělujeme je dlouhou pomlčkou] (ed./edd.), Název edice, Místo a rok vydání, strana (vždy přesně vymezit), popř. číslo listiny apod.
Př. Josef HRDLIČKA (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003, zvl. s. 15nn.

Další odkaz
J. PŘÍJMENÍ (ed.), Název edice až k prvnímu substantivu, které práci přesněji charakterizuje, strana (vždy přesně vymezit), popř. číslo listiny apod.
Př.: J. HRDLIČKA, Autobiografie, s. 324–325, list č. 1013.

Má-li pramen autora, citujeme takto: Erasmus ROTTERDAMSKÝ, Chvála bláznovství, ed. Martin Svatoš, Praha 1990, s. 305, dopis č. 10 z 11. října 1500.

Má-li pramenná edice (nebo kniha, monografie, příručka…) více svazků:

Antonín TRUHLÁŘ – Karel HRDINA – Josef HEJNIC – Jan MARTÍNEK, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě IV, Praha 1966–1982. (tj. číslo svazku římskou číslicí a kurzívou)

5. Prameny nevydané

Staré tisky

Jan KALVÍN, Pokorné a ponížené napomínání k nejnepřemoženějšímu císaři Karlovi Pátému a k nejosvícenějším kniežatuom i jiným stavům nynie v Špejru sněm říšský držícím, Norimberk, Anton Gruber, 1546, I, s. 13, § 4. Pokud možno uvést jméno tiskaře.

Rukopisy

Descriptio Urbis Pilsnae, British Library, sign. Ef. 1220, fol. 6r

Archivní prameny

Je třeba uvést: místo uložení, název fondu, jeho části, karton, signaturu, inventární číslo, typ dokumentu, jeho dataci, případně adresáta a původce.

Př. SOA Litoměřice – pobočka Žitenice, Rodinný archiv Lobkoviců, Dopisy Kryštofa Adolfa Lobkovice, sign. 24/L, karton č. 21, inv. č. 111, dopis Kryštofa Adolfa jeho matce Amélii z 14. října 1810

Pokud je v jedné poznámce citováno více publikací za sebou, vkládejte mezi jednotlivé odkazy středník.

Čísla poznámek uvádějte pokud možno až za interpunkčními znaménky, nejčastěji za tečku nebo čárku (př. …velké naděje.23 nebo …velké naděje,23).

Pro vymezení následující strany užívejte zkratky –n.: s. 12n., pro blíže neurčené stránkové vymezení užívejte zkratek: s. 12nn.

Citace z pramenů či literatury oddělujte uvozovkami. Nepoužívejte v nich kurzívu. Nepoužívejte žádné zkratky vyjma obvyklých. I názvy časopisů rozepisujte.