Přípravný kurz ke studiu

Spolek studentů historie FF UK, o. s.  pořádá pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 ve spolupráci s Ústavem českých dějin, Ústavem hospodářských a sociálních dějin a Ústavem světových dějin „Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na obor Historie FF UK 2014“. Cílem kurzů je cílená intenzivní příprava uchazečů k písemné a ústní části přijímacího řízení na bakalářský studijní program Historické vědy – Historie. Plánovaná doba konání kurzů bude od 25. ledna do 10. května 2014 a bude sestávat z celkem 20 přednášek, 8 seminářů a závěrečného setkání s modelovými testy a evaluacemi. V rámci průběhu přípravných kurzů může být uskutečněna také odborná exkurze, nebo jinak vhodný doprovodný program.

Charakteristika přednášky: Cyklus přednášek z historie kopíruje strukturu středoškolské výuky dějepisu. Přednášky jsou řazeny chronologicky se zaměřením na české a obecné dějiny od raného středověku po nejnovější dějiny. Uchazečům slouží především k systematizaci a rozšíření faktografických znalostí, jejichž prověřování je tradičně součástí písemné části přijímacího řízení na obor Historie. Účastníci kurzu budou postupně seznamováni se základní literaturou, historií oboru, školami, institucemi a odbornými časopisy.

Charakteristika semináře: Cyklus seminářů logicky doplňuje blokové přednášky, není na nich ale nijak závislý. Semináře prohlubují středoškolský rámec výkladu historie vznášením metodologických a interpretačních otázek, které jsou otevírány na pozadí výkladu historických procesů formujících evropskou kulturu a společnost od středověku po současnost. Čtením a debatou nad vybranými texty kurz cílí na upevňování argumentačních a interpretačních schopností uchazečů, které jsou prověřovány v ústní části přijímacího řízení na obor Historie. Plnohodnotná účast na semináři je podmíněna domácí přípravou a komunikací s lektorem semináře.