Závěrečné práce a zkoušky

 

Bakalářské studium

Základní informace

Bakalářské studium historie je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní bakalářské zkoušce se studující přihlašuje v termínech určených harmonogramem příslušného akademického roku. Podle tohoto harmonogramu předkládá své studijní výsledky ke kontrole plnění studijních povinností, odevzdává bakalářskou práci ve dvou exemplářích na sekretariát pracoviště, organizující bakalářskou zkoušku (viz následující odstavec), a nahrává elektronickou verzi své práce do SISu.

Únorový termín BZK zajišťuje organizačně Ústav hospodářských a sociálních dějin, červnový termín Ústav českých dějin a zářijový termín Ústav světových dějin. Červnový termín BZK určuje Ústav českých dějin ze dvou možností, daných v harmonogramu.

Další náležitosti a podrobnosti státní bakalářské zkoušky určuje Studijní a zkušební řád UK  a Pravidla pro organizaci studia na FF UK.

Struktura zkoušky

Státní bakalářská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků: (I.) obhajoby bakalářské diplomové práce a rozpravy k této práci a (II.) ústní zkoušky z historie. Tyto dvě části zkoušky se konají buď ve stejném dni anebo ve dvou různých dnech, a to podle rozpisu, zveřejněném na webu příslušného Ústavu, zajišťujícího BZK.

Studující předkládá seznam přečtené literatury a dává jej k dispozici zkušební komisi v den konání BZK.

Průběh zkoušky

ad I.) Obhajoba bakalářské práce a rozprava k této práci

Obhajoba bakalářské práce je zpravidla první částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději pět dní před konáním obhajoby obdrží studující prostřednictvím SISu oba posudky – školitelský i oponentský. Na jejich základě se připravuje k obhajobě, kde pak může nahlížet do vlastních poznámek a reagovat na výhrady či náměty obou posudků.

Postup obhajoby je následující: nejdříve (a) autor(ka) krátce (asi na 5 min.) představí základní teze a výsledky své práce, načež (b) představí shrnutí obou posudků. Dále (c) autor(ka) reaguje na posudky a podněty členů komise a konečně se (d) otevře závěrečná rozprava. Celkově trvá obhajoba bakalářské práce asi 30 min.

ad II.) Ústní zkouška z historie

Ústní zkouška z historie zpravidla navazuje na obhajobu bakalářské práce a sestává ze tří částí: (1) obecných dějin, (2) českých dějin a (3) hospodářských a sociálních dějin. Ke každé z těchto tří částí ústní zkoušky položí komise dvě konkrétní otázky, a to tak, že jedna je ze staršího a jedna z novějšího období (v případě (1) a (2)), resp. se jedna týká hospodářských a jedna sociálních dějin (v případě (3)).

Odpovídat na zadané otázky může studující v libovolném pořadí. Ústní zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu.

 

Magisterské studium

a) studenti přijatí nejpozději do AR 2015/2016

Jednooborové – tři otázky:

 

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Tři otázky z dějin podle specializace:

Modul A:

                                                            i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                            ii.      Dějiny českého středověku v evropském kontextu

                                                            iii.      Historiografie a metodologie

Modul B:

                                                             i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                             ii.      Dějiny českého raného novověku v evropském kontextu                                           

                                                             iii.      Historiografie a metodologie

Modul C:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      České a československé moderní dějiny v evropském kontextu

                                                              iii.      Historiografie a metodologie

Modul D:

                                                             i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                             ii.      České a československé soudobé dějiny v evropském kontextu

                                                             iii.      Historiografie a metodologie

Modul E:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      Teorie a metodologie historické vědy

                                                              iii.      Historiografie

 

Dvouoborové – dvě otázky:

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Dvě otázky z dějin podle specializace:

Modul A:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      Dějiny českého středověku v evropském kontextu a jejich metodologie

Modul B:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      Dějiny českého raného novověku v evropském kontextu a jejich metodologie

Modul C:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      České a československé moderní dějiny v evropském kontextu a jejich metodologie

Modul D:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      České a československé soudobé dějiny v evropském kontextu a jejich metodologie

Modul E:

                                                              i.      České dějiny v evropském kontextu

                                                              ii.      Teorie a metodologie historické vědy

 

b) studenti přijatí od AR 2016/2017

 

Jednooborové studium: zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

 

a) České dějiny v evropském kontextu

b) Student si vybírá dle své specializace ze dvou variant:

                                  Starší české dějiny (od počátků do 1800) evropském kontextu

                                 České a československé moderní a soudobé dějiny v evropském kontextu

c) Historiografie a metodologie

 

Dvouoborové studium: zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

 

a) České dějiny v evropském kontextu

b) Student si vybírá dle své specializace ze dvou variant:

                                Starší české dějiny (od počátků do 1800) v evropském kontextu

                                České a československé moderní a soudobé dějiny v evropském kontextu

 

Konkrétní strukturu závěrečných zkoušek najdete také v Rozvrhových plánech na webových stránkách fakulty: Studijní plány FF UK.

 

Odevzdání a podoba závěrečných prací

 

Bakalářská práce má rozsah minimálně 72 000 znaků (tj. 40 normostran), diplomová práce nejméně 108 000 znaků (tj. 60 normostran)

Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky.

Je nutné, aby student spolu s elektronickou verzí práce odevzdal na sekretariát své katedry či ústavu (nejvýše) dva tzv. “pomocné” výtisky – obsahově plně shodné s elektronickou verzí práce, nicméně nikoliv nutně svázané pevnou vazbou (doporučujeme např. kroužkovou). Je také možná oboustranný tisk.

Termín pro odevzdání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována.

Podrobnější informace zde.