Studijní obory

Bakalářský studijní obor historie

Bakalářský studijní obor historie zahrnuje ve svém chronologickém aspektu světové a české dějiny od raného středověku do současnosti. Ve svém tematickém aspektu se soustřeďuje na výklad světových a obecných, hospodářských a sociálních dějin a českých dějin chápaných nikoli ve smyslu nacionálních dějin, nýbrž ve smyslu dějin společnosti českých zemí. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu dějin uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují, a které představují dnes takřka úplný rejstřík metodik užívaných v české historické vědě. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů.

Forma a typ studia:

–          prezenční studium

–          jednooborové i dvouoborové studium

–          kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oboru Historie – Evropská studia

 

Přijímací řízení je dvoukolové:

1. kolo – písemná část

1) české dějiny

2) obecné/světové dějiny

3) všeobecný kulturně-politický přehled

2. kolo – ústní část

1) české dějiny

2) obecné/světové dějiny

3) všeobecný kulturně–politický přehled

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Další informace k podmínkám přijímacího řízení:

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/obecne-informace-prijimacim-rizeni/bakalarske-studium/

 

Navazující magisterský studijní obor Historie – české dějiny v evropském kontextu (od AR 2016/2017)

Navazující magisterský studijní obor Historie – české dějiny v evropském kontextu je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru historie, a to primárně v rámci specializace na české dějiny. Navržený studijní obor významně prohloubí studentovy znalosti české dějin od raného středověku do současnosti. Ve svém tematickém pojetí se soustřeďuje na výklad českých a československých dějin chápaných nikoli ve smyslu dějin národních, nýbrž ve smyslu dějin společnosti českých zemí, a to s širokým přihlédnutím k obecnému vývojovému kontextu dějin celé Evropy. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají současným výsledkům poznání i badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují, a které představují dnes takřka úplný rejstřík metodik užívaných v české historické vědě. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti, realizované prostřednictvím studijní specializace v jednotlivých seminářích a k nim se vážících dalších předmětů – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů. Studijní plán je rozčleněn do dvou modulů, ze kterých si student vybere jeden.

 

 Specializace (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky):

- Starší dějiny

- Moderní a soudobé dějiny

 

Forma a typ studia:

-          prezenční studium

-          jednooborové i dvouoborové studium kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – hospodářské a sociální dějiny a Historie – obecné dějiny

 

Přijímací řízení :

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

požadavky studia oboru: Studium je náročné na zrak.

přijímací zkouška: jednokolová ústní

 

Popis přijímací zkoušky:

1) české dějiny v evropském kontextu

2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce)

3) všeobecný kulturně-politický přehled

další požadavky ke zkoušce:

seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládají se u ústní části přijímací zkoušky pouze k nahlédnutí)

 

Další informace k podmínkám přijímacího řízení:

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/obecne-informace-prijimacim-rizeni/magisterske-studium/