Základní problémy studia soudobých a moderních dějin


Výstup z projektu Inovace předmětu Základní problémy studia 19. a 20. století
(FRVŠ 667/2011/F5/a)

Řešitelka: doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD, spoluřešitel: PhDr. Jan Randák, PhD. (Ústav českých dějin FF UK)

Uvedený projekt má dva hlavní výstupy. Tím prvním je kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, která vyjde v průběhu roku 2012 v nakladatelství Lidové noviny, ediční řadě České dějiny, kterou založil Ústav českých dějin FF UK. Všechny kapitoly jsou doplněny soupisem literatury a dalších odkazů.

Tato webová stránka je druhým výstupem z výše uvedeného projektu. Obsahuje delší verze soupisů literatury, event. pramenů či odkazů na internetové zdroje, jež se vztahují k jednotlivým tématickým okruhům. V budoucnosti bude probíhat její průběžná aktualizace, aby mohla dlouhodobě sloužit jako efektivní zdroj informací především pro naše studenty magisterského navazujícího studia, ale i pro ostatní specialisty z univerzitního a akademického prostředí, případně pro širší odbornou veřejnost (archivy, muzea, knihovny) a pro další zájemce o moderní a soudobé dějiny (např. frekventanty kursů Univerzity třetího věku).

Dějepisectví v 19. st (Zdeněk Beneš)

Výzkum a výuka moderních a soudobých dějin (Zdeněk Beneš)

Domácí badatelské instituce (Jana Čechurová-Magdaléna Pokorná)