Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989

Kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989“ se uskutečnilo ve Šporkově paláci 11. prosince 2017, v učebně č. 303 (3. patro).

Program setkání:

11:00 – 11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela

11: 30 – 12:45 BLOK I:

Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století
Jakub Hošek: “Je to cyklotron!” Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976

12:45 – 13:15 pauza s občerstvením

13:15 – 14:30 BLOK II:

Martin Mejzr: „Na čem závisí nezávislost?“. Fenomén „příživnictví” a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa
Pavel Kovařík: Vlajkonoši ve vlastních vzpomínkách
Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

14:30 – 15:00 Diskuse, ocenění účastníků a přechod k neformální části programu

Partnery soutěže jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Československé dokumentační středisko, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Moderní Dějiny, Centrum PANT, Post Bellum, Paměť národa, Libri prohibiti, Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Vojenský historický ústav Bratisla Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla, Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Soutěž podpořily Nakladatelství Academia, NLN s.r.o., Kalligram a Vydavatelství FF UK.

Soutěž vznikla v rámci projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.


Historická dílna

Ústav českých dějin Vás zve na Historickou dílnu. Téma setkání zní “Mezi dějinami a současností. Devadesátá léta ve výuce dějepisu.”

Historickou dílnu


Prof. Jiří Mikulec, CSc. afiliovaným členem ústavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mou milou povinností sdělit, že na posledním zasedání VR FF UK převzal prof. Jiří Mikulec, CSc.  z rukou paní děkanky jmenovací dekret afiliovaného člena FF UK přiřazeného k našemu ústavu.

Moc blahopřejeme a těšíme se na společnou práci!

Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše

Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše, udělované Městem Sezimovo Ústí, získal za rok 2017 student magisterského navazujícího studia České dějiny v evropském kontextu bc. Prokop Týle. Cena mu byla slavnostně předána 20. října 2017 v Památníku dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. 


Cena Jaroslava Krejčího

Cenu Jaroslava Krejčího, udělovanou Badatelským nadačním fondem Anny a Jaroslava Krejčích, pro vynikající absolventy českých vysokých škol a mladé vědecké pracovníky získala za rok 2017 doktorandka Ústavu českých dějin FF UK PhDr. Radka Šustrová. Cena jí byla slavnostně předána 7. listopadu 2017 v Lannově vile.


Zemřel doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.

IMG_20170725_130732[1]-2

Ústav českých dějin FF UK se zármutkem oznamuje, že 13. září 2017 zemřel jeho dlouholetý člen, docent Karel Novotný (1932-2017).

Karel Novotný se narodil v obci Nasavrky (okr. Chrudim) 11. ledna 1932. Po maturitě na chrudimském gymnáziu nastoupil ke studiu historie na Filozoficko-historickou fakultu Univerzity Karlovy. Promoval roku 1955 a na fakultě začal pedagogicky působit (1955-1959 asistent, od 1959 odborný asistent, habilitace 1991), a to až do roku 1997. I poté zůstal až do loňského roku velmi aktivním členem oborové rady oboru České dějiny a pedagogicky se nadále angažoval především při výuce germanistů. Jako pedagog byl Karel Novotný velmi přísný a pečlivý, pobyt již v jeho úvodu do studia vtiskl studentům nesmazatelně základy historického řemesla a pomohl v profesionálním směřování několika generacím českých historiků. Působil také v řadě odborných společností (Historický klub/Sdružení historiků České republiky, Společnost pro dějiny techniky, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny, Masarykova společnost a především Společnost Edvarda Beneše, za níž byl dlouhá léta odborných garantem studentské Ceny Edvarda Beneše).

Pokračování textu


Emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK Robert Kvaček oslavil 5. července 85. narozeniny

Vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. ve středu 5. července oslavil významné životní jubileum. Již 29. června 2017 proběhla v Lepařově gymnáziu v Jičíně, jehož je jubilant absolventem, velká oslava, které se zúčastnily desítky a desítky hostů. Mezi polednem a osmou hodinou večerní patřila aula gymnázia této slavnosti. https://www.facebook.com/lgjicin/posts/1773304259627737

Za pořádající instituci přivítal všechny ředitel gymnázia Mgr. Miloš Chlumský, jménem Univerzity Karlovy promluvil další z jičínských rodáků – prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Na slavnost dorazil i hejtman hradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  V průběhu odpoledne zazněla celá řada proslovů, slov díků a obdivu. Na oslavu přijeli a přišli přátelé, kolegové i žáci prof. Kvačka k Filozofické fakulty UK, kde celý život působil, dále z Technické Univerzity v Liberci, kde působí dosud, představitelé různých osvětových, paměťových a pedagogických institucí, a také jeho přátelé, kteří s výukou a popularizací historie nemají nic společného, ale Roberta Kvačka znají jako spolužáka či spolusportovce.

Fotografie6383

Za přispění Pekařovy společnosti Českého ráje vznikla v aule gymnázia i výstava, mapující Kvačkovu odbornou, popularizační a sportovní činnost, stejně jako jeho studentská léta na Lepařově gymnáziu. Byla zde k vidění řada unikátních dokumentů a fotografií.

Gratulace vyvrcholily sólovým zpěvem určeným jubilantovi, a dále nástupem fotbalového týmu s dortem ve tvaru hřiště. Profesor Kvaček ze stupínku provedl slavnostní výkop. Na programu byla i exkurse do Kvačkovy třídy s jeho osobním výkladem a řada dalších milých atrakcí.

Ústav českých dějin svému emeritnímu profesorovi, kterého považuje za rodinné stříbro, přeje do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a lidské štěstí.

                                                                                    Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD.

Pokračování textu


Knižní novinka

Dovolujeme si Vás upozornit na knižní novinku pracovnice Ústavu českých dějin – Daniely Tinkové.

Jan Theobald Held. Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu. Vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799, Praha: Academia, 2017.

Jde o edici pamětí Jana Theobalda Helda (1770–1851), který byl nejenom výraznou postavou počátků novodobé medicíny u nás a jedním z předních reprezentantů pražské univerzity, ale také hudebním skladatelem a výkonným hudebníkem.

 

Pokračování textu


Upozornění pro studenty

Změna ve způsobu odevzdávání závěrečných prací do SIS

 

Rádi bychom Vás upozornili na změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací včetně jejich posudků do SIS. Dle opatření rektora 13/2017 (http://cuni.cz/UK-8092.html) je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit.

Pokračování textu