CARMEN – The Worldwide Medieval Network

Ve dnech 4. – 5. září 2019 se na FF UK bude konat každoroční setkání celosvětové sítě středověkých badatelů CARMEN (www.carmen-medieval.net). Ústav českých dějin je spolupořadatelem této akce. Program a podrobnější informace naleznete zde: http://www.carmen-medieval.net/cz/carmen-annual-meeting-in-prague-4-5-september-program-and-workshops-1404041668.html


Termíny na ÚČD – září 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby    středa 11. září 2019
ústní SZZK   čtvrtek  12. září. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 11. 7. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       čtvrtek 15. srpna 2019 do 13:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 30. 8. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 9. září 2019
                                       úterý     10. září 2019
Organizátorem zářijových bakalářských zkoušek je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 12. srpna 2019 (pondělí).


Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu

V rámci veletrhu Svět knihy byly předány Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Mezi oceněnými byla v kategorii autorů do 39 let kniha Ať mohou přijeti (Academia, 2017) Jany Kasíkové, doktorandky ÚČD FFUK. Cenu obdržela rovněž kolektivní monografie Sláva republice! (Academia, MÚA, 2018), vzniklá z grantového projektu ÚČD FFUK a Masarykova ústavu, na níž se autorsky podíleli z ÚČD Pavel Horák, Miroslav Michela a Jana Čechurová, a dále monografie S Bohem za císaře a vlasť! (Academia, 2018), jejímž spoluautorem je Milan Hlavačka.


Cena Josefa Pekaře

Cenu Josefa Pekaře 2018 vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2019. Statut soutěže o Cenu J. Pekaře. Další informace.


Nové publikace řady České moderní dějiny

Ústav českých dějin zve na slavnostní uvedení dvou publikací: Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu a „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935), jejichž spoluautory jsou členové ÚČD Jana Čechurová a Miroslav Michela. Prezentace se uskuteční 8. dubna 2019 od 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí 34, Praha 1. Pozvánka


Erasmus – výběrové řízení 2019

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2019/20.
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 21. března 2019 v 11:00 v místnosti 208.
Tištěné přihlášky je možné odevzdat do úterý 19. března 2019 na sekretariátu
ÚSD či ÚČD.

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHUJE:

Základní údaje:
Jméno a příjmení:
Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až
tři university v pořadí preference):
Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):
Studijní profil:
Studijní obor, specializace:
Ústav a seminář (u navaz. mgr.):
Ročník:
Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:
Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):
Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce).
Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek,
pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu
(počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na
příslušné univerzitě.

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/
(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2F%3Ffbclid%3DIwAR3goFu_d5o-KsXNLs7jVCw2_YShGNAW-T-cLk9ETolqAsqh0mf4b8Ji0v4&h=AT1_Vqum3xmWQAI5qgj6m6TblWY-QnutvTFC4sAqZtWah727cAv_bInqFBMPob42dI_jZOJ3jTYr0nSfFy9yHzEEol9BenNHT8pv52at5xE1jglhpYbndjispO1h7Gf0BeJcnVJQ7XJ9tscfvEKIYDpkV8VwFhklYqUJxbj2aNtYHlBBXJK1GhahkxSU95hA-l2uFYgeK9svQmCSIvLEfaMFZi1LAPs67Hb56-W_dv9fPYdBKWMSC5kO32FLm4pWUEaaL5lBHz-GzB2l69FYmzG_f4Z35HXZqGVSNGgyxa5oUqHuCcjybATUSjkEL0nW2lvUBnbz8xobayEoMncU9wm5x0KenBPo8uc7d0B1a0P1Q1LdWBGVOcIYZ7FIfSqQQBnipslFzRf1V-SOClDIDlt8FA_WzFPS2ZSag5JirAjtgoagiD2CTgpbm9xTft36zZ5lDMhAEAyiXZyoPA12Px_KvdPc9PAX8FeAEfwc8_TsDv3SyRKl7Ccv-G4Ppqc1v5HhOZaqOa0VfkFEa91iD0K4gTf3rRN4VdxCt9tKkXtVAA570cHGlxbUoZQ2gGsK4PrKmiyIOV_NKaslbc5L5wyABoQIDlnJdMc5_9Nl6yBgT4RksET-OrHaj9r4Vje8-HuIGTzNj_QnvkVy2mY_IQ)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS + V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ
Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů
historie a archivnictví na FF UK.
Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost
jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.
Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační
podmínky:
• je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu;
• je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
• po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu
na Univerzitě Karlově.
• podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v
době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím
roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může
vyjet nejpozději v šestém roce studia.

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ
Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici
studentům jiných oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního
oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují
právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů
taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku. Informace