Končící jubilejní oslavy Karla IV. z pohledu ÚČD

Právě uplynulý rok 2016 přinesl jedno z očekávaných výročí, které se stalo předmětem zájmu nejen odborníků, ale také široké veřejnosti. Minulý rok byl totiž 700. výročím narození českého krále a římského císaře Karla IV. Během celého roku jsme byli svědky různých akcí, které měly za cíl připomenout (nejen český) význam vlády tohoto panovníka. Na některých z těchto akcí se podíleli i pracovníci Ústavu českých dějin, ať už to byly konference, nová publikace či spolupráce na mezinárodní úrovni, kde osobnost Karla IV. rovněž rezonuje.

Pokračování textu


Nové knižní publikace pracovníků ÚČD

Dovolujeme si Vás upozornit na nové publikace, jejichž autoři působí na Ústavu českých dějin.

V rámci Oddělení starších českých dějin jde o výbor studií prof. Josefa Žemličky k jeho významnému jubileu (Návraty do krajiny českého středověku, Nakladatelství Lidové noviny), novou monografii prof. Martina Nejedlého (Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pozdního středověku, Nakladatelství Scriptorium) a práci doktoranda Jana Boukala (Jakoubek z Vřesovic. Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami, Nakladatelství Veduta).

Z produkce autorů působících v Oddělení moderních a soudobých dějin potom uveďme zpracování prof. Jana Rychlíka (Dějiny Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny).

 

Pokračování textu


Smlouva s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR

Filozofická fakulta UK, resp. Ústav českých dějin FF UK uzavřely smlouvy o pedagogické a badatelské spolupráci. Součásti smlouvy je též projekt společného (za spoluúčasti dalších ústavů FF UK) doktorského studia v anglickém jazyce.

                                                                                 Ivan Šedivý


100 %!

V grantové soutěži GA ČR uspěly 3 projekty Ústavu českých dějin. Jejich řešitelkám a řešiteli doc. Marii Šedivé Koldinské, doc. Daniele Tinkové a dr. Miroslavu Michelovi srdečně blahopřejeme.

                                                                 Ivan Šedivý


Spolupráce s Historickým ústavem AV ČR

Filozofická fakulta a HÚ AV ČR, v.v.i. uzavřely smlouvu o spolupráci mezi Ústavem českých dějin a Historickým ústavem.Smlouva navazuje na předchozí smlouvu o pedagogické spolupráci, rozšiřuje ji však o spolupráci v oblasti vědy a vzájemné informovanosti. Věříme, že spolupráce a kooperace UK a Akademie věd je správným  směrem rozvoje fakultní pedagogiky a vědy.       Ivan Šedivý

 


KURÁŽ – celodenní promítání na FF UK

Přijďte na celodenní promítání filmů z prostředí nezávislé kultury před rokem 1989. K vidění budou autentické dobové záběry spolu s dokumentárními filmy z české i slovenské produkce. Promítáním je určeno všem zájemcům  – můžete si udělat přestávku mezi vyučováním, nebo se zastavit, když budete mít cesti kolem Filozofické fakulty.

Kromě odpočinku a zajímavých materiálů se budete moci seznámit s projektem COURAGE, jehož česká sekce promítání pořádá. Více informací na https://www.facebook.com/events/1807286052817582/

Program_promítání_15.11.2016


Cena Edvarda Beneše

Cenu Edvarda Beneše 1. stupně v oboru historie, kterou vypisuje každoročně město Sezimovo Ústí a odborně garantuje Společnost Edvarda Beneše, získal letos absolvent magisterského navazujícího studia oboru České dějiny v evropském kontextu Mgr. Ladislav Futtera.

 

Pokračování textu


Pocta pro prof. Roberta Kvačka

Dne 21. října 2016 byl prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. udělen při slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice titul “doctor honoris causa”.

 


Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch

Konference s mezinárodní účastí pořádaná FF UK ve spolupráci s AHMP v rámci PRVOUK P12 (Historie v interdisciplinární perspektivě)

2.-3. června 2016, Clam-Gallasův palác

Konference je připravována u příležitosti 200. výročí úmrtí milčického rychtáře Františka Jana Vaváka, literárního samouka a kronikáře, jenž byl svou výchovou a vzděláním ještě pevně zakořeněn v barokní době, žil a tvořil však již na počátku obrozenské epochy a s některými významnými představiteli obrozenské kultury se také stýkal. Cílem konference je analyzovat nejrůznější fenomény charakterizující český venkov a maloměsto této převratné doby – konce 18. a počátku 19. století – ve středoevropském kontextu. Stejně jako u konferencí pořádaných v rámci PRVOUK P12 v předchozích letech bude přednostním cílem interdisciplinární uchopení zkoumané tematiky.

Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese: vavak2016@seznam.cz.

Program Vavák def