SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

OBHAJOBY a ÚSTNÍ ZKOUŠKY: středa 29. května 2019

1. komise – místnost č. 201
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA     ÚSTNÍ  ZKOUŠKA            
Bc. Miroslava EGROVÁ              9:00              11:30               
Bc. Michaela  ERBENOVÁ          9:45             12:30
Mgr. Miroslava BREBURDOVÁ  10:30           13:30                      

2. komise: místnost č. 201
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA             
Bc. Veronika MiCZANOVÁ      ——–             14:30

Bc. Tereza HEJDOVÁ                ——–             15:30 hod.

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Výstava 100 let Lóže Národ

Ústav českých dějin zve na výstavu 100 let Lóže Národ – Svobodné zednářství očima svobodných zednářů, kterou pořádá Národní knihovna ČR ve dnech 30. 3.  – 19. 5. 2019. Plakát


Nové publikace řady České moderní dějiny

Ústav českých dějin zve na slavnostní uvedení dvou publikací: Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu a „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935), jejichž spoluautory jsou členové ÚČD Jana Čechurová a Miroslav Michela. Prezentace se uskuteční 8. dubna 2019 od 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí 34, Praha 1. Pozvánka


Termíny na Ústavu českých dějin

Termíny: květen – červen 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   úterý    28. 5. 2019
Obhajoby a SZZK-ústní   středa  29. 5. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 15. 4. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       pátek 3. 5. 2019 do 12:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. 6. 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. 6. 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 17. 5. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 17. 6. 2019
                                       úterý     18. 6. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 9. 5. 2019), že bakalářská práce musí být vložena do SIS a odevzdána (v kroužkové vazbě – studijní výtisk) na sekretariátu ÚČD nejpozději
                                       pondělí 27. 5. 2019 do 12:00 hod.

V Praze 18. 3. 2019

T. Jelínková


Erasmus – výběrové řízení 2019

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2019/20.
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 21. března 2019 v 11:00 v místnosti 208.
Tištěné přihlášky je možné odevzdat do úterý 19. března 2019 na sekretariátu
ÚSD či ÚČD.

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHUJE:

Základní údaje:
Jméno a příjmení:
Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až
tři university v pořadí preference):
Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):
Studijní profil:
Studijní obor, specializace:
Ústav a seminář (u navaz. mgr.):
Ročník:
Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:
Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):
Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce).
Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek,
pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu
(počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na
příslušné univerzitě.

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/
(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2F%3Ffbclid%3DIwAR3goFu_d5o-KsXNLs7jVCw2_YShGNAW-T-cLk9ETolqAsqh0mf4b8Ji0v4&h=AT1_Vqum3xmWQAI5qgj6m6TblWY-QnutvTFC4sAqZtWah727cAv_bInqFBMPob42dI_jZOJ3jTYr0nSfFy9yHzEEol9BenNHT8pv52at5xE1jglhpYbndjispO1h7Gf0BeJcnVJQ7XJ9tscfvEKIYDpkV8VwFhklYqUJxbj2aNtYHlBBXJK1GhahkxSU95hA-l2uFYgeK9svQmCSIvLEfaMFZi1LAPs67Hb56-W_dv9fPYdBKWMSC5kO32FLm4pWUEaaL5lBHz-GzB2l69FYmzG_f4Z35HXZqGVSNGgyxa5oUqHuCcjybATUSjkEL0nW2lvUBnbz8xobayEoMncU9wm5x0KenBPo8uc7d0B1a0P1Q1LdWBGVOcIYZ7FIfSqQQBnipslFzRf1V-SOClDIDlt8FA_WzFPS2ZSag5JirAjtgoagiD2CTgpbm9xTft36zZ5lDMhAEAyiXZyoPA12Px_KvdPc9PAX8FeAEfwc8_TsDv3SyRKl7Ccv-G4Ppqc1v5HhOZaqOa0VfkFEa91iD0K4gTf3rRN4VdxCt9tKkXtVAA570cHGlxbUoZQ2gGsK4PrKmiyIOV_NKaslbc5L5wyABoQIDlnJdMc5_9Nl6yBgT4RksET-OrHaj9r4Vje8-HuIGTzNj_QnvkVy2mY_IQ)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS + V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ
Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů
historie a archivnictví na FF UK.
Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost
jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.
Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační
podmínky:
• je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu;
• je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
• po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu
na Univerzitě Karlově.
• podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v
době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím
roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může
vyjet nejpozději v šestém roce studia.

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ
Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici
studentům jiných oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního
oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují
právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů
taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku. Informace


Beseda s Madeleine Albrightovou

Knihovna Václava Havla zve na besedu s Madeleine Albrightovou “O demokratech a diktátorech”, kterou pořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a nakladatelstvím Argo v pondělí 11. března 2019 od 16.00 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 100). Pozvánka