Seminář raně novověkých dějin

Seminář raně novověkých dějin představuje v rámci FF UK dlouhodobě stabilní základnu pro výzkum raného novověku vnímaného jednak v kontextu habsburské monarchie, jednak v širším evropském kontextu. Členové semináře se přednostně zaměřují na raně novověké společenské, kulturní a intelektuální elity (panovník, šlechta, vzdělanci a jejich vzájemná interakce; řeholní řády), a rovněž na dějiny každodennosti a na poddanskou problematiku v raném novověku. Pozornost je dále věnována například výzkumu vedlejších zemí Koruny české a obrazu raně novověkých dějin v historické paměti české společnosti. Všichni čtyři akademičtí pracovníci semináře jsou zapojeni do Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Historie v interdisciplinární perspektivě (PRVOUK č. P12); ve třech případech jde o podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, v jednom případě pak o podprogram České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 21. století.

Vedení semináře se programově orientuje na dlouhodobou spolupráci ve vědecké a vědeckopedagogické oblasti s partnerskými institucemi, jimiž jsou především Oddělení raného novověku Historického ústavu AV ČR (dr. Jiří Hrbek, doc. Jiří Mikulec), Kabinet pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (dr. Antonín Kostlán) a Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy (dr. Marek Ďurčanský). Stěžejní roli pak má spolupráce s Archivem hlavního města Prahy při organizování přednášek Kroužku pro dějiny raného novověku, kde kontinuálně od roku 2010 představují své výzkumy zejména studentky a studenti magisterského a doktorského studia Semináře raně novověkých dějin i pracovníci semináře.

Členové semináře se kromě vlastní pedagogické a vědecké práce soustřeďují i na prezentování svých výsledků na konferencích; v této souvislosti zaslouží pozornost akce z posledních let, při nichž byl Seminář raně novověkých dějin, respektive ÚČD FF UK, spolupořádající institucí. Šlo o tyto konference: Kryštof Harant a intelektuální život jeho doby (2008); Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru (2008); Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku (2010); Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí (2013) a Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem (2014). Ve většině uvedených případů byly texty z těchto konferencí publikovány v časopise ÚČD Historie – Otázky – Problémy, kde byly doplněny i o recenze, anotace a zprávy z pera členů a doktorandů Semináře raně novověkých dějin a o soupisy kvalifikačních prací vzniklých v tomto semináři.

Zatím posledním výsledkem spolupráce mezi interními členy semináře, jeho emeritními členy, externími spolupracovníky i specialisty na další oblasti výzkumu raného novověku z jiných univerzitních a akademických pracovišť je obsáhlá kolektivní monografie Základní problémy studia raného novověku, určená jak studentům magisterského studia, tak všem vážným zájemcům o systematické poznávání tohoto období českých dějin.

rann-side