Oddělení starších dějin

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Zástupkyně: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.

Oddělení starších dějin ÚČD FF UK vzniklo v září 2016 sloučením Semináře středověkých dějin a Semináře raně novověkých dějin, což ve svém důsledku lépe odpovídá jednak skladbě a uspořádání probíhajících akreditačních programů, jednak to dovoluje lépe, pružněji a napříč časem uchopit i složitější průběžné historické jevy a procesy. Chronologický rámec, v němž se takto ustavené oddělení pohybuje, sahá od historických počátků českých zemí, tj. Velké Moravy a vzniku přemyslovského státu, po sklonek 18. století. Spojením obou nevelkých seminářů vznikl relativně početný erudovaný kolektiv, na jehož všestranných aktivitách se v současnosti podílí devět akademických pracovníků, byť s nestejnými úvazky, a to tři profesoři, jedna docentka a pět odborníků s doktorským titulem. Tento tým dále doplňují dva emeritní profesoři.

         V pedagogickém sektoru zajišťuje takto ustavené oddělení výuku pro celé období jednoho plného tisíciletí, s ohledem na tradici výuky a specializaci jednotlivých pracovníků pak s akcentem na vybrané okruhy. Svými vlastními silami pokrývá oddělení výuku daného období v celém bohatém spektru jejích forem, to znamená pro bakalářský a magisterský stupeň od kurzovních přednášek po semináře,  povinně výběrové předměty, předměty specializace magisterského cyklu a bakalářské i diplomní semináře včetně konzultačních povinností. Oddělení starších dějin, v návaznosti na oba předchozí semináře, současně zajišťuje a v plném rozsahu bude nadále zabezpečovat i třetí stupeň, tj. doktorské studium, se všemi jeho školitelskými a organizačními nároky. Ze specializovaných okruhů, které již vstoupily do širšího povědomí výuky na Ústavu českých dějin, sem náleží dlouhodobý projekt zemí Koruny české s důrazem na 14. století, který se může vykázat sérií sborníkových titulů, dále česko-francouzský seminář obohacovaný návštěvami předních francouzských medievistů a věnovaný především interpretaci literárních textů, z mladšího období pak studium raně novověkých elit a způsobů jejich života, taktéž provázené řadou publikačních výstupů. Vhodné je připomenout i témata z náboženských dějin pozdního středověku a raného novověku či problematiku hospodářských a sociálních proměn přemyslovského období, kombinovanou s průhledy do strukturálních pohybů středověkého osídlení a vznikem měst. Obsahovou nabídku  kolektivně zajišťovaných kurzů magisterské specializace i povinně výběrových předmětů zpestřují přizvaní externí odborníci.

         Prakticky všichni pracovníci Oddělení starších dějin jsou v různých formách účastni vědeckého života fakulty a univerzity, v současnosti zejména projektu PROGRES. Kromě toho se průběžně zapojují do grantů, vypisovaných v rámci republikových nebo univerzitních, případně mezinárodních vědeckých agentur. V tomto trendu se bude pokračovat i nadále. Není to jen otázka prestižní a odborná, ale svým způsobem i ekonomická. Přesto jeden aktuální úkol zbývá pro sektor středověku. Zatímco péčí někdejšího Semináře raně novověkých dějin již vyšla rozsáhlá kolektivní monografie Základní problémy studia raného novověku, pro středověké období taková příručka, vyžadovaná studenty a zpřístupňující obraz dané epochy z hlediska sociálního, hospodářského, politického, kulturního i duchovního vývoje, zatím stále chybí.

         Ze Semináře středověkých dějin přešlo do nového oddělení celkem pět akademických pracovníků, ze Semináře raně novověkých dějin tři akademičtí pracovníci. Proměnami státu a společnosti přemyslovského období se zabývá prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Jako specialistka na lucemburské období se dlouhodobě profiluje prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., sledující především otázku integrace svazku korunních zemí. Ke zřetelům kulturních vazeb francouzského vývoje s českým prostředím se vyslovuje prof. PhDr. Martin Nejedlý, Ph.D. Na problematiku náboženských dějin před- a hlavně pohusitského vývoje se zaměřuje PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. Kulturními dějinami pozdního středověku se zabývá Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. Životnímu stylu předbělohorské šlechtické vrstvy včetně její politické profilace se věnuje zástupkyně vedoucího oddělení doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D., která se orientuje také na vojenské dějiny raného novověku a na problematiku historické paměti. K náboženským tématům z rozhraní středověku a raného novověku, rovněž se zaměřením na vývoj v Lužici, směřuje svůj zájem PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Na dějiny habsburských dvorů, rezidencí a měst a na edice písemných pramenů v raném novověku se soustřeďuje PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. Zatím posledním, nově nastoupivším členem oddělení je Mgr. Jakub Izdný, Ph.D., který se zabývá nejstaršími dějinami Čech v kontextu střední Evropy. Součást badatelského týmu tvoří také dva emeritní profesoři – specialista na aristokracii a na dějiny politických systémů v raném novověku prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., a specialista na agrární dějiny a historickou demografii prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Oba segmenty oddělení, středověký i raně novověký, by bylo vhodné personálně posílit.

         Oddělení starších dějin ÚČD FF UK má kvalitní potenciál zvládnout na adekvátní úrovni náročný třístupňový systém výuky, a zařadit se i ve vědecké oblasti k úspěšným kolektivům jak v širších srovnáních a měřítcích, tak v rámci vlastní fakulty a Karlovy univerzity.

stredovek-web-b2