prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

STRUČNÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Školní vzdělání a vědecká kvalifikace:

 • 1958 – 1967 Základní devítiletá škola v Nové Pace
 • 1967 – 1971 souvislé pětileté studium na Odborném učilišti n. p. Svoboda v Praze, obor tiskař na ofsetových strojích; 1971 učňovské zkoušky, 1972 maturita.
 • 1974 – 1979 studium oborů historie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zakončeno složením SZZK a obhajobou diplomové práce Problémy metodologie české humanistické historiografie 1547 – 1600.
 • 1980 na základě rigorózního řízení a po obhajobě disertační práce Problémy metodologie české předbělohorské historiografie 1547 – 1600 udělen titul PhDr.
 • 1984 – 1988 vědecká aspirantura na Katedře československých dějin FF UK (do 1986 externí, poté samostatná vědecká příprava); ukončena získáním vědecké hodnosti CSc.
 • 1994 habilitační řízení, jmenován docentem českých dějin s účinností od 12. prosince 1994.
 • 2002 jmenován profesorem českých dějin

Stávající pedagogické působení:

 • Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální členství v odborných komisích a grémiích:

 • 1992 – dosud člen redakční rady Historického obzoru
 • 1996 – dosud člen Společné česko-německé komise historiků
 • 2000 – dosud předseda české části česko-německé komise pro školní dějepis
 • 2001 – dosud člen redakční rady časopisu Pedagogika
 • 2001 – dosud člen redakční rady Časopisu Matice Moravské
 • 2001 – dosud člen oborové rady pro doktorandské studium Institutu pro mezinárodní studia FSV UK v Praze
 • 2003 – dosud člen redakční rady Českého časopisu historického
 • 2003 – dosud člen komise AV ČR pro udělování vědecké hodnosti DSc.(od 2005 místopředseda)
 • 2004 – člen oborové rady Historie – české dějiny FF UK v Praze
 • 2007 – dosud předseda oborové rady Didaktika dějepisu, Filozofická fakulta UK v Praze
 • 2010 – dosud člen stálé pracovní skupiny Oborové didaktiky Akreditační komise České republiky
 • 2010 – člen oborové rady pro humanitní člen oborové rady pro humanitní vědy Agentúry pre podporu vedy a výskumu Slovenské republiky
 • 2011- člen oborové rady pro dějiny vědy a techniky, Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
 • 2012 – spolupředseda Komisji nauk historycznych Czesko-polskiego Towarzystwa naukowego
 • 2013 – člen Vědecké rady Ústavu pro výzkum totalitních režimů

 


Výběrová bibliografie