prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

 

Životopis

Narodil jsem se 26. 11. 1954 v Praze. V letech 1970-1974 jsem absolvoval gymnázium s intenzivní výukou angličtiny. Po maturitě jsem v letech 1974-1979 studoval na Filozofické fakultě Univerzitě Karlovy obor národopis-dějepis. Studium jsem ukončil v roce 1979 obhajobou diplomové práce Etnografické studium lidového náboženství. V roce 1980 mně po obhajobě rigorózní práce Příspěvek k etnografickému studiu pověr a lidového náboženství byl udělen podle zákona č. 19/1966 Sb. titul doktora filozofie (PhDr.)

V letech 1979-1982 a 1983-1984 jsem pobýval ve vědecké aspirantuře na Univerzitě Svatého Klimenta Ochridského v Sofii a současně jsem pracoval v Ústavu pro folklór Bulharské akademie věd tamtéž. Zabýval jsem se problematikou formování národního vědomí a role folklorizace historie. Svoje aspirantské (doktorandské) studium jsem ukončil obhajobou disertační práce Folklorna i nefolklorna kultura (bulharsky). V roce 1985 mi byl udělen titul kandidáta věd (CSc.). Práce vyšla v roce 1997 knižně pod názvem Etnos i folklor (Sofia, nakladatelství Vezni-4).Bulharský  titul kandidáta věd  byl v roce 1985 uznán za rovnocenný s titulem CSc. udělovaným v Československé republice.

V roce 1984-1985 jsem pracoval jako odborný pracovník v Záhorském muzeu ve Skalici (Slovenská republika), v letech 1985-1991 jako vědecký pracovník Zemědělského muzea Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství v Praze. Od roku 1991 jsem pracoval jako vědecký pracovník v  Ústavu T. G. Masaryka, v letech 1995 – 2001 a opět od 1. ledna 2004 v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Současně jsem od roku 1992 přednášel na Filozofické fakultě Kalovy Univerzity v Praze moderní české, slovenské a československé dějiny. V roce 1997 jsem se habilitoval pro obor českých dějin. Habilitační práce Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945 vyšla v nakladatelství Academic Electronic Press v Bratislavě roku 1997. V roce 1998 jsem byl jmenován řádným docentem pro obor moderních českých, slovenských  a československých dějin. Na podzim 1998 mně byl po veřejné obhajobě udělen titul doktora historických věd (DrSc.). Doktorská disertace Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992 vyšla knižně v nakladatelství Academic Electronic Press v Bratislavě roku 1998 (2. doplněné vydání: Češi a Slováci ve 20. Století. Spolupráce a konflikty. Vyšehrad, Praha 2012).  V roce 2002 vyšla ve stejném nakladatelství moje další monografie s názvem Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992 (2. doplněné vydání: Rozdělení Československa 1989-1992. Vyšehrad, Praha 1992). K 1. 5. 2003 jsem byl prezidentem republiky jmenován řádným profesorem pro obor české dějiny.

Odborně se zaměřuji na problematiku českých, slovenských, středoevropských a balkánských dějin 19. a 20. století. Vedle již zmíněných třech samostatných monografických prací (knih) jsem autorem syntézy Dějiny Bulharska (Nakladatelství Lidové noviny – NLN, Praha 2000, 2. vyd. 2002), syntézy Dějiny Makedonie (NLN, Praha 2003), spoluautorem knihy kolektivu autorů pod vedením prof. J. Musila The End of Czechoslovakia (Central European University Press,  Budapest-London-New York 1995), spoluautorem dvousvazkové knihy dokumentů R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906-1951. Matica slovenská – Ústav T.G. Masaryka, Martin-Praha 1995 a 1996, spoluautorem syntézy Dějiny Srbska (NLN, Praha 2004), spoluautorem knih Dějiny Chorvatska (NLN, Praha 2007), knihy Mezi Vídní a Cařihradem (Vyšehrad 2010), Istorija na Čechija (Paradigma, Sofia 2010), Dějiny Slovinska (NLN, Praha 2011) a celé řady studií a článků publikovaných v češtině, slovenštině, angličtině, polštině, bulharštině, makedonštině, chorvatštině a maďarštině.

Velká část mých odborných článků se týká problematiky pozemkových reforem. Hlavní práce z tohoto oboru: Pozemková reforma v Československu v letech 1919-1938. Vědecké práce Zemědělského muzea, 27, 1987-1988, s. 127-148, Príprava a priebeh pozemkovej reformy na Slovensku v rokoch 1938-1945. In: Agrikultúra, 22, 1989, s. 143-165,  Pozemková reforma z let 1913-1935 a změny v pozemkové držbě za druhé světové války. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 2., s. 187-207,  Pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945-1948. In: Historický časopis, 41, 1993, č. 4, s. 394-413, Pozemková reforma v českých zemích v letech 1945-1948. In: Studie Slováckého muzea, 3/1998, s. 7-22, Obecné a specifické rysy kolektivizace ve střední a východní Evropě. In: Studie Slováckého muzea, 7/2002, s. 21-30.

Hovořím anglicky, polsky, rusky, slovensky, bulharsky, německy, srbochorvatsky a makedonsky. Pasivně ovládám jazyk ukrajinský, běloruský a slovinský.


Výběr bibliografie


Rychlik-web