prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

 

Vzdělání

 • základní škola (1965–1974);
 • gymnázium (Ohradní ulice, 1974–1978);
 • FF UK (1978–1983);
 • postgraduální studium – vědecká aspirantura (Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985–1989)

Vědecko-pedagogické hodnosti

 • 2005 habilitován na FF UK pro obor české dějiny
 • 2009 jmenován profesorem Slezské univerzity v Opavě pro obor historie se zaměřením na české a československé dějiny

Studijní pobyty

 • 5. 10.–30. 10. 1992 Stipendium Konstantina Jirečka při Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien);
 • říjen–prosinec 1993 Go West stipendium Komise Evropských společenství pro vědu a výzkum (University of Oxford, St. Edmund Hall, Oxford);
 • 1. 10.–27. 10. 1995 stipendijní pobyt Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien);
 • krátkodobé studijní pobyty (Central European University Budapest, Collegium Carolinum München, pravidelné pobyty ve Vídni v rámci grantových projektů)

Zaměstnání

 • odborný pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1984–1985);
 • vědecký aspirant Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1985–1989);
 • vědecký pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1989–1990);
 • vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR (1990–1996);
 • právník-legislativec a poté vědecký pracovník Historického ústavu Armády ČR (1996–2002);
 • šéfredaktor časopisu Dějiny a současnost (2002–2003);
 • vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště ÚSD AV ČR a UK Praha (2002–2004); ředitel Masarykova ústavu AV ČR (2003–2005);
 • pověřen vedením a poté ředitel sloučeného Masarykova ústavu – Archivu AV ČR (od 2008 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2006–2010)
 • 2010–2014, vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (poloviční úvazek)
 • 2014–dosud, Metropolitní univerzita Praha, akademický pracovník (poloviční úvazek)
 • 2010–dosud plný úvazek na FF UK, 2010–2014 proděkan pro vědu a výzkum, od 2013 ředitel Ústavu českých dějin FF UK

Specializace

 • dějiny ČSR 1918–1938, zejména politické dějiny dvacátých let;
 • první světová válka 1914–1918 a české země za první světové války;
 • vojenské dějiny habsburské monarchie 1789–1918 a teoretické problémy vojenských dějin

Granty

 1. Projekt Grantové agentury ČR č. 409/98/0401 Česká společnost za světových válek (pokus o komparaci). Řešitel Gebhart, Jan, spoluřešitel Šedivý, Ivan. Řešení v letech 1998–2000, hodnoceno vynikající.
 2. Projekt Grantové agentury ČR č. 409/01/0875 Velká válka 1914–1918 ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše. Řešitelka Hájková, Dagmar, spoluřešitel Šedivý, Ivan. Řešení v letech 2001–2003, hodnoceno vynikající.
 3. Projekt Grantové agentury ČR č. 409/05/2088 Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Řešitel Šedivý, Ivan, spoluřešitel Hájek, Jan. Řešení v letech 2005–2007, hodnoceno vynikající.
 4. Projekt Grantové agentury ČR č. P410/10/1273 Edvard Beneš, Němci a Německo, řešení v letech 2010–2014
 5. CZ.1.07/2.3.00/20.0125, projekt OPVK Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (člen řešitelského týmu), řešení 2012–2014.

Vědecko-organizační činnost

1991–1996, výkonný redaktor Českého časopisu historického 1996–dosud, člen redakčního kruhu Českého časopisu historického 1998–2003, předseda redakční rady Historie a vojenství 2000–2004, člen podoborové komise pro dějiny 19. a 20. stol. Grantové agentury ČR 2002–dosud, člen redakční rady Dějin a současnosti 2002–2003, šéfredaktor Dějin a současnosti 2003–dosud, člen ediční rady Spisů TGM 2003–dosud, vědecký editor ediční řady NLN Válka a mír v moderní době 2004–2012, vedoucí redaktor periodika Dějiny – teorie – kritika (spolu s M. Nodlem a P. Himlem) 2004–2011, předseda redakční rady Dějin a současnosti 2005–dosud, člen Collegia Carolina, Mnichov 2006–dosud, člen oborové rady historie Filozofické fakulty Palackého univerzity, Olomouc 2006–dosud, člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2006–dosud, člen Česko-ruské komise historiků a archivářů 2007–2014, člen Rady pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. 2007–dosud, člen Rady pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 2007–2010 člen podoborové komise Akreditační komise MŠMT 2008–dosud, člen komisí pro státní závěrečné zkoušky z oboru českých dějin na Filozofické fakultě UK, Praha 2009–2012, člen oborové rady Moderní dějiny FSV UK Praha 2009–dosud, člen redakční rady časopisu Střed 2009–2010, člen vědecké rady UK Praha 2012–dosud člen vědecké rady FF Univerzity v Českých Budějovicích

Pedagogická činnost

od roku 1992/1993 výuka na Filozofické fakultě UK

sedivy-profile