PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

 

Specializace

 • České a středoevropské dějiny raného novověku. Kulturní a náboženské dějiny raného novověku, dějiny řeholních institucí. Dějiny vedlejších zemí Koruny české.

Dosažené vzdělání

 • gymnázium U balvanu v Jablonci nad Nisou (maturita 1995)
 • 2002 ukončeno magisterské studium oborů historie-latina na Filozofické fakultě UK Praha; téma diplomové práce: Klášter Marienthal v Horní Lužici (pod vedením doc. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., oponentka: doc. PhDr. Anna Skýbová, CSc.)
 • 2002–2003 studium v rámci stipendijního programu francouzské vlády: Diplôme des Études Approfondies (D.E.A.) na École des hautes études en sciences sociales, Paříž; téma: Les communautés féminines des Ordres médiévaux à l’époque de la Réforme et de la Contre-Réforme (XVIe-XVIIIe siècles) : Les cas spécifiques de la Haute-Lusace et de l’Alsace; vedoucí práce: Marie-Elizabeth Ducreux, CNRS – EHESS Paris; oponent: Robert Descimon, EHESS Paris 
 • 2002–2006 interní postgraduální studium na FF UK Praha, obor české dějiny, téma disertační práce: Ženské kláštery Horní Lužice mezi duchovní a světskou mocí v 16. a 17. století (školitel: doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; paralelně v Paříži, EHESS, pod vedením Marie Elisabeth Ducreux – doctorat en cotutelle díky stipendiu francouzské vlády); 11. 4. 2007 – obhajoba disertační práce 

Studijní pobyty v zahraničí: 

 • 2002–2003 studijní pobyt v Paříži (diplom D.E.A.) 
 • 2004–2005 stipendijní pobyt v Dráždanech (díky podpoře Herbert-Quandt Stiftung) 
 • 2005, 2006 několikaměsíční pobyty v Paříži v rámci doktorátu en cotutelle  průběžně krátkodobé rešerše v zahraničních archivech a knihovnách (Berlín, Budyšín, Drážďany, Řím, Vratislav, Vídeň, Zhořelec, Žitava) v rámci plnění grantových úkolů i v rámci meziuniverzitní výměny 

Další aktivity: 

 • účast na konferencích a kolokviích věnovaných problematice vedlejších zemí Koruny české a monasteriologické problematice (ČR, Polsko, Německo, Francie) 
 • účast na doktorandském semináři mezi Universität Wien a Karlovou universitou v Praze s názvem Historisierung und kulturelle Kategorien (listopad 2004 ve Vídni, další setkání červen 2005) 
 • účast na kurzu lužické srbštiny, srpen 2008 a srpen 2010

Praxe a předchozí zaměstnání: 

 • učitel na Gymnáziu Omská Praha 10 (1999–2001) 
 • externí průvodce na Státním zámku Sychrov 
 • jazykové korektury, redakční práce 
 • překlady z latiny (zejména pro ediční řadu Pietas benedictina arciopatství na Břevnově, pro nakladatelství Argo)
 • plnění databáze Clavis – knihopis pro Kabinet pro klasická studia 

Jazykové znalosti: 

 • aktivně: němčina, francouzština, angličtina, polština
 • pasivně: latina, lužická srbština

Členství v redakčních radách:

 • Redakční rada Lužického věstníku
 • Výkonný redaktor časopisu Historie – Otázky – Problémy

Podíl na řešení grantů

 • 2003–2006: spolupráce na doktorandském grantu Centrum a komunikace (řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), MŠMT č. 404/03/H050
 • od března 2005 do prosince 2011: zaměstnán ve VZ MŠMT č. 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes 
 • 2008–2010: spolupráce na grantu GAČR Integrační a desintegrační tendence v České koruně na sklonku středověku. Král a stavovská společnost v Lužicích a Dolním Slezsku 1437–1526 (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), GAČR č. 404/08/0031
 • 2009–2013: externí spolupracovník projektu Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621–1634), GAČR č. 404092112
 • 2010–2013: spolupráce na grantu GAČR Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), COR/10/E008
 • 2012 a dále: externí spolupracovník projektu Gotika v severních Čechách, NAKI (DF12P01OVV046)
 • 2013 a dále: spolupráce na grantu GAČR Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), GAČR 13-00091S
 • 2014 a dále: externí spolupracovník grantu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích, GAČR, 14-05167S
 • od 2017: Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace (1319/29-1635), GAČR 17-01205S

Soupis doktorandů a disertačních prací, které vedu

 • Jaroslav Pleskot, Apelační soud v první fázi svého působení (od poloviny 16. století do počátku 17. století) – od 2008
 • Marika Stuchlíková, Pražští knihtiskaři a knihtisk 1547–1621 – od 2009
 • Jitka Wohlgemuthová, Christophorus Manlius. Zhořelecký historik a básník a jeho vztahy k Čechám – od 2010, ukončila 2013
 • Markéta Duchoslavová, Úcta k českým zemským patronům v době předbělohorské v kontextu ikonografie soudobé knižní malby – od 2010
 • Jan Bouček, Šlechta mezi korunními zeměmi. Strategie vzestupu Nostitzů mezi Slezskem, Čechami a Vídní na příkladu rokytnicko-plánské větve rodu – od 2011
 • Martina Schutová, Cisterciácký řád a královská moc v době barokní  od 2016

Popularizace

 • Přednášky (pro Společnost přátel Lužice, pro Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, pro sdružení přátel klášterů St. Marienstern a St. Marienthal)
 • Popularizační texty pro Lužický věstník a pro web Společnosti přátel Lužice

 


Výběrová bibliografie


 

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.