prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

 

Odborné zaměření:

Dějiny 13.-15. století, historická antropologie, středověká literatura jako historický pramen, pozdní křížové výpravy, národ ve středověku, dějiny česko-francouzských vztahů,  metody a témata současné francouzské medievistiky.

Vzdělání:

  • FF UK Praha, historie, 1982-1986, magisterský stupeň (PhDr. 1986) diplomová práce Politické myšlení české šlechty ve 14. století
  • Doktorandské studium 1990-1995 EHESS Paříž na základě stipendia vlády Francouzské republiky,  doktorská práce Représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart (obhájena v Paříži 1995)
  • od roku 1995 odborný asistent semináře českých středověkých dějin na Ústavu českých dějin
  • 2007 na FF UK habilitace, habilitační práce Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků
  • 2015 profesor, na základě jednomyslného hlasování  vědecké rady UK dne  28. 5. 2015 a následného jmenování prezidentem ČR.

 

Projektová činnost:

- od roku 2010 zapojen do  Programu rozvoje vědních oblastí na univerzitě  Karlově č. 12 „Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery”

- 2012-2018 Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období. Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148) – vedoucí modulu


Výběrová bibliografie