Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, PhD.

 

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 1989 maturita (gymnázium)
 • 1995 Mgr. (FF UK – historie; diplomová práce Obraz ideálního českého šlechtice v zrcadle pramenů 12.–17. století)
 • 2002 Ph.D. (FFUK – starší české dějiny; disertační práce Každodennost renesančního aristokrata)
 • 2005 doc. (FF UK – české dějiny; habilitační práce Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti)

Přehled zaměstnání:

 • 1989–1990 archivářka Okresního archivu Praha – západ
 • 1998–2001 asistentka Ústavu českých dějin FF UK
 • 2001–2004 odborná, poté vědecká pracovnice Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy
 • 2005–2013 vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (částečný úvazek)
 • 2003–2005 odborná asistentka Ústavu českých dějin FF UK
 • 2005–doposud docentka Ústavu českých dějin FF UK
 • 2007–2016 vedoucí Semináře raně novověkých dějin ÚČD FF UK
 • 2016–doposud zástupkyně vedoucího Oddělení starších dějin ÚČD FF UK

Odborné zaměření:

 • dějiny raného novověku v evropském kontextu
 • aristokracie v raném novověku
 • válka a mír v raném novověku
 • dějiny každodennosti s akcentováním výzkumu dobových ego-dokumentů
 • historická paměť v novodobých českých dějinách a její zdroje (film, beletrie, periodický tisk atd.)

Granty:

 • 1996 Nejstarší deníky české aristokracie (GA UK)
 • 2006–2008 Historické vědomí české společnosti v letech 1968–1989 (GA ČR)
 • 2009 Inovace předmětu Základní problémy studia raného novověku (FRVŠ)
 • 2017–2019 Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou (GA ČR)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí:

 • 1995 stipendijní pobyt v SRN (Berlín, Forschungsschwerpunkt für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas)
 • 2000, 2001, 2006, 2012, 2017 badatelské pobyty v Rakousku (Vídeň)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr):

 • 2008–doposud členka oborové rady oboru České dějiny (FF UK)
 • 2009–doposud členka redakční rady časopisu Historie – Otázky – Problémy (periodikum Ústavu českých dějin FF UK)
 • 2011–2014 členka, poté místopředsedkyně, poté předsedkyně panelu Archeologie a starší dějiny Grantové agentury České republiky
 • 2011–doposud členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014–doposud členka redakční rady časopisu Opera Historica (periodikum Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • 2012–2016 členka rady programu Prvouk P12 Historie v interdisciplinární perspektivě a garantka podprogramu Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách
 • 2017–doposud členka rady programu Progres Q09 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

Další profesní aktivity

 • 2008–doposud kontinuální spolupráce s Českou televizí (Historický magazín, poté Historie.cs atd. – scenáristka a moderátorka)

Ocenění:

 • 2002 Cena Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru českých dějin do roku 1918 za knihu Každodennost renesančního aristokrata
 • 2010 Prix non pereant. Média na pomoc památkám – cena Syndikátu novinářů České republiky a občanského sdružení Pro Bohemia (druhá cena za pořad A to byla ta krásná země. Od barokní komponované krajiny k podnikatelskému baroku z cyklu Historie.cs)
 • 2012 Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti za televizní cyklus Historie.cs
 • 2014 Prix non pereant. Média na pomoc památkám – cena Syndikátu novinářů České republiky a občanského sdružení Pro Bohemia (čestné uznání za pořad Ráje kratochvíle z cyklu Historie.cs)

Výběrová bibliografie

Edice pramenů:

 • Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA, Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997, 460 s.

Monografie:

 • Marie KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata, Praha – Litomyšl 2001, 264 s. (2. vyd. Praha – Litomyšl 2004)
 • Marie KOLDINSKÁ, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha – Litomyšl 2004, 576 s.
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008, 579 s.
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivo CERMAN a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, 802 s.

Kapitoly v monografiích:

 • Marie KOLDINSKÁ, Rudolfínská doba v českém historickém filmu, in: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny, Praha 2005, s. 162–182 a 370–375
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Petr Vok z Rožmberka na stříbrném plátně. Film jako odraz i zdroj historické paměti, in: Jaroslav Pánek – Eliška Fučíková – Martin Gaži – Roman Lavička – Petr Pavelec – Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 645–649
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Dějiny válek a válečnictví. Válčí lidé lépe než šimpanzi?, in: Miroslav Bárta – Martin Kovář a kol., Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha 2013, s. 451–471
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy mezi mýtem, stereotypem a tradicí. K ikonografickým aspektům historické paměti, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (edd.), Ikonografie. Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Praha 2016, s. 192–203
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Martin Fruwein z Podolí (?–1621). Život, smrt a krátké zmrtvýchvstání profesionálního politika předbělohorské éry, in: Miroslav Bárta – Martin Kovář a kol., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017, s. 291–324

Studie v recenzovaných periodikách:

 • Marie KOLDINSKÁ, Svět Adama mladšího z Valdštejna optikou jeho deníků. Příspěvek ke každodennosti a mentalitě renesančního aristokrata, Folia Historica Bohemica 18, 1997, s. 121–142
 • Marie KOLDINSKÁ, Pražská a vídeňská každodennost za třicetileté války očima nejvyššího purkrabího, Opera historica 7, 1999, s. 559–574
 • Marie KOLDINSKÁ, Válka a všední den. Odraz třicetileté války v každodenním životě české šlechty, Historie a vojenství 50, 2001, č. 1, s. 10–23
 • Marie KOLDINSKÁ, „Válka taková dobrovolně se podstupuje, přikázána býti nemůže:“ Obrana víry versus zájem vlasti v éře Jiřího z Poděbrad, Historie a vojenství 51, 2002, č. 3, s. 604–624
 • Marie KOLDINSKÁ, „Manýristická mentalita“. K užívání jednoho pojmu v soudobém českém dějepisectví, Práce z dějin vědy 6, 2003, s. 291–309 a 720–721
 • Marie KOLDINSKÁ, Mezi střízlivostí a dramatičností. K literárním, psychohistorickým a filozofickým rovinám tvorby Josefa Janáčka, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 5, 2003, č. 2, s. 83–101
 • Marie KOLDINSKÁ, Zrození intelektuála. Specifická hierarchie hodnot jako součást veřejné sebeprezentace vzdělanců šlechtického původu na přelomu středověku a novověku, Práce z dějin vědy 6, 2003, s. 553–570 a 733–734
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Budoucí historici, učitelé, byznymeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie, Dějiny – Teorie – Kritika 1, 2004, č. 2, s. 325–330
 • Marie KOLDINSKÁ, Intelektuál Kryštof Harant a jeho literární dílo jako prostředek sebeprezentace, Historie – Otázky – Problémy 1, 2009, č. 1 (= Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby), s. 69–76
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Mezi eschatologií, propagandou a pragmatismem. Turci očima české šlechtické společnosti 16. a počátku 17. století, Historie – Otázky – Problémy 3, 2011, č. 1 (= Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku), s. 19–27
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Druhý život Bible kralické v českém historickém filmu, Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2 (= Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí), s. 283–293
 • Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Zvěstovatelka apokalypsy. Reflexe tvorby Oriany Fallaci v českém publicistickém diskursu počátku 21. století, Historie – Otázky – Problémy 6, 2014, č. 2 (= Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem), s. 266–278

Studie v recenzovaných sbornících:

 • Marie KOLDINSKÁ, Šlechtické školy v předbělohorských Čechách, in: Lenka Bobková (ed.), Život na šlechtickém sídle v 16.–18. století (= Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et Historica I, Studia Historica I), Ústí nad Labem 1992, s. 217–222
 • Marie KOLDINSKÁ, Problémy historické vědy na FF UK. Několik podnětů k diskusi, in: Dominik Hrodek (ed.), Diskuse o vysokoškolské výuce historie. K problematice historických ústavů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (= Zpravodaj Historického klubu 13, 2002, č. 1 – příloha), s. 10–28
 • Marie KOLDINSKÁ, Norma nebo ideál? Obraz vrchností a poddaných ve světle vrchnostenských instrukcí 16. a počátku 17. století, in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 189–197
 • Marie KOLDINSKÁ, Mariánská úcta v díle Kryštofa Haranta. „Barokní zbožnost“ a problém konfesijní sebeidentifikace předbělohorského intelektuála, in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 319–332
 • Marie KOLDINSKÁ, Nepřítomné i všudypřítomné. Obraz žen ve šlechtických ego-dokumentech 16. a první poloviny 17. století, in: Milena Lenderová – Jiří Kubeš (edd.), Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? (= Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Supplement 9), 2004, s. 9–21
 • Marie KOLDINSKÁ, Bělohorský mýtus v českém historickém povědomí 20. století. Staré téma v nových kontextech, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra II. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 934–939
 • Marie KOLDINSKÁ, Konec třicetileté války optikou českého hraného filmu, in: Jiří Hrbek – Petr Polehla – Jan Zdichynec (edd.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Ústí nad Orlicí 2008, s. 279–289
 • Marie KOLDINSKÁ, Raně novověké bádání v Čechách v 70. a 80. letech 20. století aneb Sedm příběhů z neradostných časů. Pokus o monogatari, in: Doubravka Olšáková (ed.), Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě 1971–1979, Červený Kostelec 2012, s. 77–90

Učebnice:

 • Eliška BARTÁKOVÁ – Ivo BUDIL – Václav FRONK – Jaroslav HRDLIČKA – Jiří KÁLAL – Ivana KALISTOVÁ – Marie KOLDINSKÁ – Václava KORCOVÁ – Michal SCHUSTER – Pavel ŤUPEK – Tomáš VELÍMSKÝ – Eva ZÁLOHOVÁ, Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň 2009 (autorský podíl: s. 98–105 a 118–147)

POPULARIZACE (výběr):

Monografie:

 • Jaroslav ČECHURA – Milan HLAVAČKA – Marie KOLDINSKÁ, Příbuzní českých králů, Praha 1999 (autorský podíl: s. 64–119; 2. vyd. Praha 2000)
 • Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ – Milan HLAVAČKA – Marie KOLDINSKÁ, Historie českých spiknutí, Praha 2000 (autorský podíl: s. 64–109)
 • Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ – Milan HLAVAČKA – Marie KOLDINSKÁ – Jaromír NEUMANN, Falza a podvody české historie, Praha 2001 (autorský podíl: s. 8–11 a 45–87)

Články:

 • Marie KOLDINSKÁ, Vpád pasovských a soudobé české myšlení, Dějiny a současnost 13, 1991, č. 6, s. 15–20
 • Marie KOLDINSKÁ, „Muž kompromisu“ v nekompromisních časech. Dějiny a současnost 17, 1995, č. 3, s. 22–26
 • Marie KOLDINSKÁ, Červená chrtice od pana Trčky. Šlechtici a jejich zvířata na prahu novověku, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 2, s. 30–34
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Hrob Neznámého vojína. Copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout?, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 2, s. 10
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Smíchovský tank. Jsem zvláštní pomník, a já to vím, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 1, s. 10
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Válečníkova láska. Vycpaný kůň Albrechta z Valdštejna, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 5, s. 12
 • Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, „Pořádně to chlapy změní, když opouštěj´ opevnění.“ Variace mnichovského mýtu, Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 14–16
 • Marie KOLDINSKÁ, Rebel versus mírotvorce. Proměny valdštejnského mýtu, Dějiny a současnost 30, 2008, č. 5, s. 14–16
 • Marie KOLDINSKÁ, Náboženská tolerance z nutnosti. Rudolfův Majestát jako epilog zlatého věku, Dějiny a současnost 31, 2009, č. 7, s. 30–33

OBHÁJENÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE, VEDENÉ M. Š. KOLDINSKOU:

Bakalářské práce:

Diplomové práce:

Disertační práce:

 • Eva HYNDRÁKOVÁ, Mikuláš Adaukt Voigt a česká historická věda na konci 18. století, 2012
 • Dagmar KUTÍLKOVÁ, Předpoklady vzniku novodobého pánského obleku. Obecné a jedinečné v typologii mužského dvorského, vojenského a církevního oděvu ve světle ikonografických a písemných pramenů v českých zemích raného novověku v rámci evropské kultury odívání, 2013
 • Martina BARDOŇOVÁ, Španělská ambasáda v Praze za působení dona Baltasara de Zúñiga (1608–1617), 2015
 • Ondřej ŠVEHELKA, Na okraji vojenské společnosti. Vojenští invalidé, zběhové a delikventi v císařsko-královské armádě za sedmileté války, 2017

sediva-koldinska-profil