Doc. Mgr. Marie Koldinská, PhD.

 

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 1989 maturita (gymnázium)
 • 1995 Mgr. (FF UK – historie; diplomová práce Obraz ideálního českého šlechtice v zrcadle pramenů 12.–17. století)
 • 2002 Ph.D. (FFUK – starší české dějiny; disertační práce Každodennost renesančního aristokrata)
 • 2005 doc. (FF UK – české dějiny; habilitační práce Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti)

Přehled zaměstnání:

 • 1989–1990 archivářka Okresního archivu Praha – západ
 • 1998–2001 asistentka Ústavu českých dějin FF UK
 • 2001–2004 odborná, poté vědecká pracovnice Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy
 • 2005–2013 vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (částečný úvazek)
 • 2003–2005 odborná asistentka Ústavu českých dějin FF UK
 • 2005–doposud docentka Ústavu českých dějin FF UK
 • 2007–2016 vedoucí Semináře raně novověkých dějin ÚČD FF UK
 • 2016–doposud zástupkyně vedoucího Oddělení starších dějin ÚČD FF UK

Odborné zaměření:

 • dějiny raného novověku v evropském kontextu
 • aristokracie v raném novověku
 • válka a mír v raném novověku
 • dějiny každodennosti s akcentováním výzkumu dobových ego-dokumentů
 • historická paměť v novodobých českých dějinách a její zdroje (film, beletrie, periodický tisk atd.)

Granty:

 • 1996 Nejstarší deníky české aristokracie (GA UK)
 • 2006–2008 Historické vědomí české společnosti v letech 1968–1989 (GA ČR)
 • 2009 Inovace předmětu Základní problémy studia raného novověku (FRVŠ)
 • 2017–2019 Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou (GA ČR)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí:

 • 1995 stipendijní pobyt v SRN (Berlín, Forschungsschwerpunkt für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas)
 • 2000, 2001, 2006, 2012, 2017 badatelské pobyty v Rakousku (Vídeň)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr):

 • 2008–doposud členka oborové rady oboru České dějiny (FF UK)
 • 2009–doposud členka redakční rady časopisu Historie – Otázky – Problémy (periodikum Ústavu českých dějin FF UK)
 • 2011–2014 členka, poté místopředsedkyně, poté předsedkyně panelu Archeologie a starší dějiny Grantové agentury České republiky
 • 2011–doposud členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014–doposud členka redakční rady časopisu Opera Historica (periodikum Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • 2012–2016 členka rady programu Prvouk P12 Historie v interdisciplinární perspektivě a garantka podprogramu Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách
 • 2017–doposud členka rady programu Progres Q09 Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

Další profesní aktivity

 • 2008–doposud kontinuální spolupráce s Českou televizí (Historický magazín, poté Historie.cs atd. – scenáristka a moderátorka)

Ocenění:

 • 2002 Cena Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru českých dějin do roku 1918 za knihu Každodennost renesančního aristokrata
 • 2010 Prix non pereant. Média na pomoc památkám – cena Syndikátu novinářů České republiky a občanského sdružení Pro Bohemia (druhá cena za pořad A to byla ta krásná země. Od barokní komponované krajiny k podnikatelskému baroku z cyklu Historie.cs)
 • 2012 Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti za televizní cyklus Historie.cs
 • 2014 Prix non pereant. Média na pomoc památkám – cena Syndikátu novinářů České republiky a občanského sdružení Pro Bohemia (čestné uznání za pořad Ráje kratochvíle z cyklu Historie.cs)

 

Výběrová bibliografie


20190409_192127