Průběh přijímacího řízení

Bakalářský studijní obor Historie

Forma a typ studia:

 • prezenční bakalářské

Kombinovatelnost:

 • jednooborové i dvouoborové studium
 • kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oboru Historie – Evropská studia

Požadavky studia oboru:

studium oboru historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.

Přijímací zkouška:

 • dvoukolová

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. kolo – písemná část
  1) české dějiny
  2) obecné/světové dějiny
  3) všeobecný kulturně-politický přehled
 2. kolo – ústní část
  české dějiny
  obecné/světové dějiny
  všeobecný kulturně-politický přehled

Další požadavky:

seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

Možnost prominutí přijímací zkoušky:

nelze

Další informace


Magisterský studijní obor Historie – české dějiny v evropském kontextu

Forma a typ studia:

 • prezenční navazující

Kombinovatelnost:

 • jednooborové i dvouoborové studium
 • kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Historie – hospodářské a sociální dějiny a oboru Historie – obecné dějiny

Požadavky studia:

studium je náročné na zrak

Přijímací zkouška:

 • dvoukolová

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. kolo – písemná zkouška:
  1) české dějiny
  2) obecné dějiny v evropském kontextu
  3) všeobecný kulturně-politický přehled
 2. kolo – ústní část
  1) české dějiny
  2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce)
  3) všeobecný kulturně-politický přehled

Další požadavky:

seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky:

nelze


Doktorský studijní obor České dějiny

Přijímací zkouška:

 • jednokolová, ústní

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 • odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tématickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu);0 – 30 bodů
 • posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče; 0 – 15 bodů
 • prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu); 0 – 15 bodů

Oborová rada nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Návrhy témat uchazečů je třeba projednat s předsedkyní oborové rady.

Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., kontakt: magdalena.pokorna@ff.cuni.cz