Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu probíhá na UK v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jednotlivých fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol.

 

Historie/České dějiny/Czech History

Současná akreditace doktorského studijního programu oboru Historie/České dějiny, studijního programu Historické vědy, je akreditovaná v prezenční a kombinované formě do 31. října 2020. Její standardní doba studia je 3 roky, maximální doba studia 8 let. Od školního roku 2017/2018 budou však uchazeči přijímáni do nově akreditovaného stejnojmenného studijního programu, jehož platnost potrvá do 31. prosince 2024. Jedná se o obory České dějiny a Czech History, které jsou otvírány jak v prezenční, tak kombinované formě, standardní délka tohoto studia je 4 roky, maximální délka studia 8 let. Prezenční forma studia koresponduje se standardní dobou studia. V této formě studia je studentům poskytováno stipendium a mimopražští studenti mohou být ubytováni na koleji.

 

Zápis předmětů do SIS

Pro studenty doktorského studia je povinný elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému (SIS). Údaje ze SIS (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) slouží vedle protokolů o splnění/nesplnění atestace a zápisu ve výkazu o studiu jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Elektronický zápis se řídí Harmonogramem akademického roku. (Kompetence zapisovat jednotlivé atestace je rozdělena mezi školitele (konzultace), koordinátora pro zápis do informačního systému (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.) a předsedkyni oborové rady (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.).

 

Individuální studijní plán (ISP)

Studium se řídí individuálním studijním plánem, který dle platného studijního plánu akreditace vypracují doktorandi v součinnosti se svým školitelem, s nímž řeší veškeré vědecko-pedagogické záležitosti a se kterým jsou v pravidelném kontaktu. Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, studium sleduje oborová rada. K případnému přesunutí atestací do dalšího roku studia se vyjadřuje školitel a Oborová rada.

 

Oborová rada

Na doktorské studium oboru Historie/České dějiny dohlíží Oborová rada, jejíž předsedkyní je doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Oborová rada posuzuje plnění studijních povinností a další vědecko-pedagogické aktivity doktorandů a projednává roční plnění (ev. neplnění) jednotlivých ISP.

 

Povinnosti doktorandů

Na základě rozhodnutí ředitele Ústavu českých dějin a předsedkyně Oborové rady jsou všichni doktorandi studijního oboru Historie/České dějiny povinni kromě povinností, jež stanoví školitel a které vyplývají z individuálního studijního plánu:

  1. Zadávat své publikační aktivity průběžně do OBD. V případě nejasností je pak možno obrátit se na mgr. Kamila Činátla, Ph.D., který je pověřen touto agendou.
  2. V případě potřeby vypomoci při akcích, pořádaných Ústavem českých dějin FF UK.

 Podrobnou strukturu povinností doktorského oboru České dějiny lze nalézt zde.

Státní doktorská zkouška (SDZK)

Po splnění studijního plánu lze přistoupit k SDZK. Konání státní doktorské zkoušky probíhá podle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK. Na SDZK je nutné se předem přihlásit prostřednictvím přihlášky doručené na Oddělení vědy. (u těch dokumentů bych prosila prolink na přesné znění)

U stávající akreditace pokládá komise dvě otázky. Jedna prověřuje kandidátův přehled po historické problematice daného období s důrazem na hlubokou znalost faktografie, druhá je utvářena spíše teoreticky a metodologicky vzhledem k období a problematice, jež uchazeč zpracovává ve své disertační práci, tj. starší dějiny nebo moderní a soudobé dějiny. Zkouška prověřuje hlubokou znalost v těchto okruzích.

Přihláška k dílčí doktorandské zkoušce

 

Disertační práce

Disertační práce se musí odevzdat nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia (8 let), tj. do 31. března konkrétního kalendářního roku k rukám příslušného referenta na Oddělení vědy (Mgr. Vojtěch Šarše). Práce se odevzdává dle předepsaných náležitostí prostřednictvím SIS + 2 výtisky v kroužkové vazbě.

Pokyny k odevzdání disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Manuál pro studenty – vkládání závěrečných prací

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška pro doktorský studijní obor Historie/České dějiny je jednokolová, ústní.

Předměty/oblasti přijímací zkoušky jsou následující (další podrobnosti viz fakultní webové stránky):

Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu (0-30 bodů)

Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-15 bodů)

Prokázání znalosti ze studia odborné literatury (0-15 bodů)

Oborová rada uchazečům umožňuje individuální volbu tématu disertační práce. Pro lepší orientaci a inspiraci uchazečů však nabízí tyto tematické okruhy.

Návrhy témat je vhodné projednat s předsedkyní oborové rady.

Obecné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici zde.