prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Narozen 1.12. 1946 ve Slaném. Po střední škole (SVVŠ) studium na Filosofické fakultě UK v Praze (1965−1970), obor archivnictví. Diplomová práce: Dějiny osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. V r. 1971 získán titul PhDr., v r. 1977 vědecký titul CSc. (kandidátská disertační práce: Vývoj osídlení Litoměřicko do 14. století). Od konce roku 1970 do současnosti pracovník Historického ústavu AV ČR (do r. 1989 Ústav československých a světových dějin ČSAV), nejprve jako aspirant, posléze jako odborný a vedoucí vědecký pracovník. V r. 1997 získal titul DrSc. za práci Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalizmu (1990), v r. 1998 na FFUK habilitační obhajoba monografie Čechy v době knížecí 1034−1198 (1997), v roce 2002 tamtéž hodnost profesora. V Historickém ústavu AV ČR dlouholetý vedoucí oddělení dějin středověku (do 2012). Od r. 1999 činný v Centru medievistických studií, společném pracovišti Akademie věd ČR a Karlovy univerzity v Praze. Působení na Katedře (dnes Ústavu) českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 1991, seminář dějin středověku (jeho vedoucí v letech 1996-2010). V letech 2010−2013 ředitel Ústavu českých dějin FF UK, dnes tamtéž zástupce ředitele. Vedoucí bakalářských, diplomových a doktorských prací.

V současnosti člen redakční rady Českého časopisu historického a periodik Mediaevalia Historica Bohemica, Historické geografie, Studia Mediaevalia Bohemica, Muzejní a vlastivědná práce. Od r. 1988 působení v Commission internationale pour l´histoire des villes, člen redakčního kruhu Historického atlasu měst České republiky.

Specializace na dějiny přemyslovského období s důrazem na problematiku středověké kolonizace, vznik a rozmach městského života. Z dalších témat počátky státnosti ve střední a středovýchodní Evropě, proces christianizace, transformace středověké společnosti, geneze české a moravské šlechty, středověká státní symbolika, proměny středověké krajiny, mechanismy středověké vlády a moci. Autor více monografií a řady vědeckých studií, přispěvatel mezinárodních encyklopedií (zejména Lexikon des Mittelalters).


Výběrová biliografie