PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Vzdělání

 • 1991-1995 gymnasium v Jablonci nad Nisou
 • 1995-2002 Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
  obory: historie-latina
 • září 2000 SZZK na oboru latina
 • únor 2002 SZZK na oboru historie
  téma diplomové práce: Klášter Marienthal v Horní Lužici (pod vedením doc. Lenky Bobkové, oponent: doc. Anna Skýbová)
 • od října 2002 prezenční doktorandské studium na FF UK Praha, obor české dějiny
  téma disertační práce: Ženské monastické instituce v protestantském světě: Vývoj klášterů Horní Lužice ve světle srovnání s jinými bikonfesijními teritorii Svaté říše (16.-18. století)
  (školitel: doc. Lenka Bobková)
 • 2002-2003 studium v rámci stipendijního programu francouzské vlády: Diplôme des Études Approfondies (D.E.A.) na École des hautes études en sciences sociales, Paříž
  téma: Les communautés des Ordres médiévaux à l’époque de la Réforme et de la Contre-Réforme (XVIe-XVIIIe siècles) : Les cas spécifiques de la Haute-Lusace et de l’Alsace;
  vedoucí práce: Marie-Elisabeth Ducreux, CNRS, a prof. Robert Descimon, EHESS

 

Dosavadní zaměstnání

 • 1995-2000 externí průvodce na zámku Sychrov
 • 1998-2001 středoškolský učitel (předměty latina-dějepis) na státním gymnasiu s rozšířenou výukou jazyků Omská (Praha 10)

Jiné aktivity

 • účast na kolokviích věnovaných problematice vedlejších zemí Koruny české a problematice církevních dějin (Praha, Třebnice, Ústí nad Labem)
 • spolupráce na grantu „Severočeská gotika“ (hlavní řešitel: dr. Michaela Hrubá, UJEP Ústí nad Labem)
 • spolupráce na grantu na edice textů barokních jezuitských her (hlavní řešitel: dr. Kateřina Valentová, HU AVČR, Praha)
 • člen divadelního souboru Lauriger, který se specializuje na uvádění středověkých a barokních latinských her

překlady z latiny:

 • Legenda o sv. Eugendovi, součást publikace Životy jurských otců, pod vedením Ondřeje Koupila, Praha, Benediktinské nakladatelství Břevnov, předpokládané vydání 2003
 • redakční práce (pro nakladatelství OIKOYMHNH, jazykové korektury sborníku z kolokvia Korunní země v dějinách českého státu konaného v Praze v červnu 2003)

Zájmy

cizí jazyky, výtvarné umění, hudba, divadlo

Znalost cizích jazyků

aktivně:

 • angličtina (zkouška v rámci magisterského studia na FF UK)
 • němčina (idem)
 • francouzština (Diplôme de langue, Alliance française, Paříž)

pasivně:

 • latina (obor)
 • španělština (základy)
 • ruština (základy)
 • stará řečtina (zkouška v rámci studia latiny)

Výběrová bibliografie


 

 

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.