Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, PhD.

Vzdělání:

 • 1985 – 1989 gymnázium
 • 1990 – 1995 FF UK (obor historie)
 • 1995 Mgr. (školitel prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.; diplomová práce Obraz ideálního českého šlechtice v zrcadle pramenů 12.–17. století)
 • 1995–1998 interní postgraduální studium a 1998–2002 distanční postgraduální studium na FF UK (obor starší české dějiny)
 • 2002 Ph.D. (školitel prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.; disertační práce Každodennost renesančního aristokrata; za stejnojmennou knihu udělena Cena Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru českých dějin do roku 1918)
 • 2005 doc. (habilitace na FF UK; habilitační práce Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti)

Přehled dosavadních zaměstnání:

 • 1989 – 1990 archivářka Okresního archivu Praha – západ
 • 1998–2001 asistentka Ústavu českých dějin FF UK – Seminář českých raně novověkých dějin
 • 2001–2004 nejprve odborná, poté vědecká pracovnice Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy
 • 2005–doposud vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR – Oddělení pro dějiny vědy
 • 2003–doposud nejprve odborná asistentka, poté docentka Ústavu českých dějin FF UK – Seminář českých raně novověkých dějin; 2007–doposud vedoucí Semináře českých raně novověkých dějin ÚČD FF UK – srov. základní teze rozvoje semináře

Ocenění:

 • 2002 Cena Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru českých dějin do roku 1918 za knihu Každodennost renesančního aristokrata
 • 2013 Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti za televizní cyklus Historie.cs

Další profesní aktivity

 • spolupráce s Českou televizí (Historie.cs atd. – scenáristka a moderátorka)

Odborné zaměření:

 • dějiny raného novověku v evropském kontextu
 • aristokracie v 16. a v 17. století
 • válka a mír v raném novověku
 • raně novověká každodennost s akcentováním výzkumu dobových ego-dokumentů
 • historická paměť v novodobých českých dějinách a její zdroje (film, beletrie, periodický tisk atd.)

Výběrová bibliografie


sediva-koldinska-profil