Projekty podpořené v rámci GA ČR

V letošní soutěži GA ČR uspěli navrhovatelé  dvou projektů za Ústav českých dějin FF UK (na celé fakultě projektů 15) : PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D., Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547  a PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D., Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války.

Srdečně blahopřejeme!

Ivan Šedivý


Zemřel prof. Josef Petráň

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 3. prosince 2017 zemřel prof. Josef Petráň – v letech 1990-1994 prorektor Univerzity Karlovy, 1992–2005 ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu UK a od roku 1953 do roku 1992 pracovník dnešního Ústavu českých dějin FF UK (tehdy Katedry Československých dějin).

Nekrolog z pera prof. Zdeňka Beneše.


Nová pravidla pro odevzdávání závěrečných prací (Bc. a Mgr.)

Dle Pravidel pro organizaci studia FF UK (článek 21) se mění některá ustanovení ohledně odevzdávání závěrečných prací (Bc. a Mgr.):

Je nutné, aby student spolu s elektronickou verzí práce odevzdal na sekretariát své katedry či ústavu (nejvýše) dva tzv. “pomocné” výtisky – obsahově plně shodné s elektronickou verzí práce, nicméně nikoliv nutně svázané pevnou vazbou (doporučujeme např. kroužkovou). Je také možná oboustranný tisk.

Termín pro odevzdání práce je nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována.

Podrobnější informace zde.


Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989

Srdečně zveme na závěrečné kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989“. Kolokvium se uskuteční ve Šporkově paláci 11. prosince 2017, v učebně č. 303 (3. patro).

Program setkání:

11:00 – 11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela

11: 30 – 12:45 BLOK I:

Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století
Jakub Hošek: “Je to cyklotron!” Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976

12:45 – 13:15 pauza s občerstvením

13:15 – 14:30 BLOK II:

Martin Mejzr: „Na čem závisí nezávislost?“. Fenomén „příživnictví” a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa
Pavel Kovařík: Vlajkonoši ve vlastních vzpomínkách
Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

14:30 – 15:00 Diskuse, ocenění účastníků a přechod k neformální části programu

Partnery soutěže jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Československé dokumentační středisko, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Moderní Dějiny, Centrum PANT, Post Bellum, Paměť národa, Libri prohibiti, Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Vojenský historický ústav Bratisla Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla, Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Soutěž podpořily Nakladatelství Academia, NLN s.r.o., Kalligram a Vydavatelství FF UK.

Soutěž vznikla v rámci projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.


Historická dílna

Ústav českých dějin Vás zve na Historickou dílnu. Téma setkání zní “Mezi dějinami a současností. Devadesátá léta ve výuce dějepisu.”

Historickou dílnu


Prof. Jiří Mikulec, CSc. afiliovaným členem ústavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mou milou povinností sdělit, že na posledním zasedání VR FF UK převzal prof. Jiří Mikulec, CSc.  z rukou paní děkanky jmenovací dekret afiliovaného člena FF UK přiřazeného k našemu ústavu.

Moc blahopřejeme a těšíme se na společnou práci!

Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše

Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše, udělované Městem Sezimovo Ústí, získal za rok 2017 student magisterského navazujícího studia České dějiny v evropském kontextu bc. Prokop Týle. Cena mu byla slavnostně předána 20. října 2017 v Památníku dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. 


Cena Jaroslava Krejčího

Cenu Jaroslava Krejčího, udělovanou Badatelským nadačním fondem Anny a Jaroslava Krejčích, pro vynikající absolventy českých vysokých škol a mladé vědecké pracovníky získala za rok 2017 doktorandka Ústavu českých dějin FF UK PhDr. Radka Šustrová. Cena jí byla slavnostně předána 7. listopadu 2017 v Lannově vile.


Zemřel doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.

IMG_20170725_130732[1]-2

Ústav českých dějin FF UK se zármutkem oznamuje, že 13. září 2017 zemřel jeho dlouholetý člen, docent Karel Novotný (1932-2017).

Karel Novotný se narodil v obci Nasavrky (okr. Chrudim) 11. ledna 1932. Po maturitě na chrudimském gymnáziu nastoupil ke studiu historie na Filozoficko-historickou fakultu Univerzity Karlovy. Promoval roku 1955 a na fakultě začal pedagogicky působit (1955-1959 asistent, od 1959 odborný asistent, habilitace 1991), a to až do roku 1997. I poté zůstal až do loňského roku velmi aktivním členem oborové rady oboru České dějiny a pedagogicky se nadále angažoval především při výuce germanistů. Jako pedagog byl Karel Novotný velmi přísný a pečlivý, pobyt již v jeho úvodu do studia vtiskl studentům nesmazatelně základy historického řemesla a pomohl v profesionálním směřování několika generacím českých historiků. Působil také v řadě odborných společností (Historický klub/Sdružení historiků České republiky, Společnost pro dějiny techniky, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny, Masarykova společnost a především Společnost Edvarda Beneše, za níž byl dlouhá léta odborných garantem studentské Ceny Edvarda Beneše).

Pokračování textu