PRO STUDENTY – (vzkaz od prof. Rychlíka, DrSc.).

Všichni studenti, kteří mají u mne předepsanou zkoušku nebo zápočet z nějakého předmětu, se mohou nechat vyzkoušet také v mých konzultačních hodinách v Masarykově ústavu a archívu AV ČR (Na Florenci 3, 110 00  Praha 1, 2. patro) v těchto dnech: 23. května, 30. května, 13. června, 20. června a 27. června (pondělky). Zkoušky v konzultačních hodinách se budou konat  vždy od 13 hod., a to po předchozím ohlášení e-mailem nebo telefonicky na čísle 721 958 229. Současně oznamuji, že 6. června se konzultace konat nebudou z důvodu mého pobytu v zahraničí. Jan Rychlík


Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch

Konference s mezinárodní účastí pořádaná FF UK ve spolupráci s AHMP v rámci PRVOUK P12 (Historie v interdisciplinární perspektivě)

2.-3. června 2016, Clam-Gallasův palác

Konference je připravována u příležitosti 200. výročí úmrtí milčického rychtáře Františka Jana Vaváka, literárního samouka a kronikáře, jenž byl svou výchovou a vzděláním ještě pevně zakořeněn v barokní době, žil a tvořil však již na počátku obrozenské epochy a s některými významnými představiteli obrozenské kultury se také stýkal. Cílem konference je analyzovat nejrůznější fenomény charakterizující český venkov a maloměsto této převratné doby – konce 18. a počátku 19. století – ve středoevropském kontextu. Stejně jako u konferencí pořádaných v rámci PRVOUK P12 v předchozích letech bude přednostním cílem interdisciplinární uchopení zkoumané tematiky.

Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese: vavak2016@seznam.cz.

Program Vavák def


Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2015

Ve dnech 21.–22. 4. 2016 proběhla v Brně studentská soutěž nazvaná CSVK Historie 2015, která dává možnost posluchačům oboru historie všech univerzit, resp. všech kateder a vysokoškolských ústavů poměřit navzájem výsledky své badatelské práce uplynulého roku. Pořadatelem letošního kola byl Ústav PVH a archivnictví FF Masarykovy univerzity v Brně a své příspěvky představilo 22 studujících dějepisných oborů. Pokračování textu


Historické dílny na ÚČD

V návaznosti na mezinárodní konferenci Škola versus paměť, která se konala v Praze v říjnu 2014, se ve spolupráci Ústavu českých dějin FF UK a Ústavu pro studium totalitních režimů rozvinul projekt Historických dílen, který nadále úspěšně pokračuje. 

Historické dílny si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty historie a učitelství dějepisu a dalšími zájemci o výuku minulosti.  Zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky. Klíčovou roli hraje interakce mezi studenty z FF UK a učiteli z praxe. Workshopový model práce a aktivní zapojení studentů do přípravy i praktické realizace dílen se osvědčilo.

Od října 2014 proběhlo sedmnáct Historických dílen.  Zúčastnilo se jich téměř 300 učitelů a studentů. Většina z workshopů se konala v Praze na FF UK, nechyběly však i jiné lokality (Bratislava, zámek v Nelahozevsi či Ústí nad Labem). Řada dílen se odehrála přímo v terénu (pražské Jižní Město či Libeň). Součástí projektu je též spolupráce s PedF UK a zapojení konkrétních středních škol z Prahy. Na organizaci dílen se konkrétně podíleli pedagogové z Gymnázia PORG, Gymnázia Evolution či z Gymnázia Jana Keplera v Praze.

Témata jednotlivých dílen se zaměřila na různé druhy médií, jejichž prostřednictvím vstupuje historie do veřejného prostoru a utváří sdílenou paměť. Program dílen akcentoval vzdělávací potenciál jednotlivých médií. Didaktická perspektiva se tak od dějepisného tématu přesunula spíše ke kritické reflexi role konkrétních médií v procesu vzdělávání. Jednotlivé Historické dílny se tak zaměřily kupříkladu na médium fotografie, na film, krajinu ale též na muzeum či Wikipedii. Ze společného dialogu a tvůrčí činnosti krystalizovaly konkrétní nápady a podněty, jež bude možné uplatnit ve výuce a v dalším prohlubování zájmu o problematiku výuky o minulosti. Díly kladly důraz na mezipředmětové a interdisciplinární vazby, výuka o minulosti není jen věcí dějepisu, ale i dalších předmětů a společenských rámců.

Na Historických dílnách se pod vedením Kamila Činátla podílela celá řada studentů FFUK: Kristina Andělová, Tatiana Bírešová, Eliška Borovková, Lada Čápová, Terezie Koláčková, Michal Kurz, Tereza Liepoldová, Jaroslav Najbert, Čeněk Pýcha, Václav Sixta, Michal Sklenář, Václav Smyčka, Veronika Srbová, Martin Váňa, Juraj Varga, Jakub Vrba

Projekt byl financován z EACEA projektu History and Media/Media and History: Educating Creatively, Active European Remembrance, který byl realizován ve spolupráci ÚSTR a ÚČD FF UK.

Seznam všech podpořených akcí v rámci projektu Historie a média / Média a historie: kreativní vzdělávání.


Mezinárodní workshop spoluorganizovaný ÚČD FF UK

Koncept „národní indiference“ a jeho význam ve výzkumu historického vzniku národů a nacionalismu.

5. – 6. září 2016, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Hlavním tématem workshopu je jeden z klíčových problémů výzkumu historického vzniku národů a nacionalismu, totiž otázka zda, jak a kdy se „obyčejní lidé“ začali identifikovat s určitým národem.

Pokračování textu